ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศจีน

เชื้อชาติฮั่น
ชนชาติแมนจู
ชนชาติมองโกล
ชนชาติจ้วง
ชนชาติทิเบต

ชนเผ่า

ชนชาติจ้วง

เป็นชนชาติหนึ่งที่มีประชากรมากที่สุดในบรรดาชนชาติส่วนน้อยของจีน ที่สำคัญอยู่รวม ๆ กันในเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงแห่งกว่างซีในภาคใต้ของจีนใช้ภาษาจ้วงที่สังกัดตระกูลภาษาฮั้นและภาษาอินเดีย ชนชาติจ้วงเป็นชาวพื้นเมืองในภาคใต้ของจีนที่มีประวัติยาวนาน บรรพบุรุษของชาวจ้วงอยู่ในภาคใต้ของจีนตั้งแต่หลาย หมื่นปีก่อน

เมื่อปี 1958 เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงแห่งกว่างซีได้สถาปนาขึ้น ชาวจ้วงส่วนใหญ่ทำการผลิตทางการเกษตร ที่สำคัญปลูกข้าวจ้าวและข้าวโพด ชาวจ้วง ชอบร้องเพลง บ้านเกิดชาวจ้วงจึงได้รับสมญานามว่า เป็นมหาสมุทรแห่งเพลง ผ้าดิ้นลายปักอันสวยงามเป็นเครื่องศิลปะหัตถกรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมของชาวจ้วง เมื่อก่อนชาวจ้วงส่วนมากบูชาธรรมชาติและศาสนาบุพกาลที่มีหลายเจ้า

หลังสมัยราชวงศ์ถางและราชวงศ์ซ้อง ศาสนาพุทธ และศาสนาเต๋าได้แพร่เข้าสู่เขตชาวจ้วงตามลำดับ เมื่อยุคใกล้ ศาสนา คริสต์และศาสนาโรมันคาทอริกก็ได้แพร่เข้าสู่เขตชาวจ้วงเช่นกัน แต่มีอิทธิพลไม่มาก

ข้อมูลทั่วไป
ชนเผ่า
เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน
เมืองทรงเสน่ห์
ท่องเที่ยวเมืองจีน

พิเชฎฐ์ ชัยยัง การศึกษาอิสระ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สำนักบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงราย มกราคม 2553
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย