ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศจีน

ท่องเที่ยวเมืองจีน
- พระราชวังโบราณในปักกิ่ง
- กำแพงเมืองจีน
- หอบวงสรวงสวรรค์
- พระราชวังฤดูร้อน
- สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
- เมืองโบราณลี่เจียง
- ทิวทัศน์ในเมืองกุ้ยหลิน

ท่องเที่ยวเมืองจีน

พระราชวังโบราณในปักกิ่ง

พระราชวังโบราณในกรุงปักกิ่งเริ่มก่อสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงเมื่อปีค.ศ.1406 โดยใช้เวลาก่อสร้างประมาณ14ปีเคยมีจักรพรรดิในราชวงศ์หมิง และชิงรวมทั้งสิ้น24พระองค์ที่เคยประทับและทรงปกครองประเทศจีนภาย ในพระราชวังแห่งนี้ พระราชวังโบราณมีเนื้อที่กว่า720,000ตารางเมตร จากทิศใต้ถึงทิศ เหนือมีความยาวประมาณ1,000เมตร จากตะวันออกถึงตะวันตกกว้าง ประมาณ800เมตรโดยมีกำแพงที่สูงกว่า10 เมตรกั้นอยู่และเขตนอกกำแพง มีคูน้ำที่มีความกว้างมากกว่า50เมตรกั้นอยู่ พระราชวังโบราณได้สร้างขึ้นโดยยึดหลักขนบเดิมของระบบศักดินา คือ อำนาจสูงสุดของประเทศอยู่ที่ จักรพรรดิเพียงพระองค์เดียว ดังนั้น รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและการ ตกแต่งจึงเน้นความใหญ่โตโอ่อ่า เพื่อให้เกิดความรู้สึกน่าเกรงขาม เล่ากันว่า ภายในพระราชวังมีห้องต่างๆรวมทั้งสิ้น 9,999.5 ห้อง โดยมีเหตุผลว่า ชาวจีนในสมัยโบราณเชื่อกันว่า พระราชวังที่พระเจ้าประทับ อยู่นั้นประกอบด้วยห้องต่างๆถึง10,000ห้อง จักรพรรดิจีนเปรียบเสมือน "โอรสแห่งสวรรค์ "

ดังนั้น พระราชวังของจักรพรรดิ์จึงต้องมีห้องน้อยกว่า ตามหลักสถาปัตยกรรมสมัยโบราณได้กำหนดให้ด้านหน้าของเขตพระ ราชฐานชั้นนอกซึ่งเป็นที่ว่าราชการ ส่วนด้านหลังเป็นเขตพระราชฐานชั้นใน ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ มเหสีและนางสนมกำนัล พระตำหนักด้าน หน้า3หลังได้แก่ พระตำหนักไท่เหอ พระตำหนักจงเหอและพระตำหนัก เป่าเหอซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจที่ยิ่งใหญ่นั้นตั้งตระหง่านเรียงกันตาม ลำดับ ณ กึ่งกลางอาณาบริเวณส่วนหน้าของพระราชวัง ถัดเข้าไปส่วนด้าน หลังเป็นพระตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิและมเหสีอีก 3 หลัง ได้แก่ พระตำหนักเฉียนชิง พระตำหนักเจียวไท่ และพระตำหนักคุนหนิง พระตำหนักไท่เหอ จงเหอและเป่าเหอที่จัดเป็นตำหนัก3แห่งด้านหน้านี้เป็นสถานที่สำคัญสำหรับว่าราชการแผ่นดินและประกอบพิธีต่างๆของจักรพรรดินับเป็นสิ่งก่อสร้างที่สะดุดตาที่สุดของพระราชวังโบราณ ตำหนัก ไท่เหอเป็นตำหนักเอกที่มีความพิเศษที่สุด ดังนั้น จึงมีรูปแบบ สถาปัตยกรรมการก่อสร้างและการตกแต่งระดับสุดยอดในบรรดาพระราชวัง ทั้งหมด รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งก็อยู่บริเวณกึ่งกลางของนครปักกิ่งพอดี

ตำหนักที่สูงตระหง่านที่สุดในพระราชวังแห่งนี้โดดเด่นบนฐานหินอ่อนสีขาว3ชั้นโดยมีความสูงประมาณ40เมตร ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีสำคัญของ ราชสำนักตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงและชิง เช่น พิธีขึ้นครองราช พิธีเฉลิมฉลองการครบรอบพระชนมพรรษา พิธีฉลองขึ้นปีใหม่ เป็นต้น พระบัลลังก์ของจักรพรรดิก็ถูกกำหนดให้ตั้งอยู่ในพระตำหนัก ไท่เหอ ตามหลักวัฒนธรรมในสมัยโบราณของจีน มังกรเป็นสัญลักษณ์แห่ง อำนาจของจักรพรรดิ ดังนั้น ภายในพระตำหนัก ไท่เหอ จึงได้ตกแต่ง รูปมังกรไว้โดยมีจำนวนมากกว่า13,000ตัว ส่วนลานที่อยู่ด้านหน้าตำหนัก ไท่เหอนั้น เป็นลานที่กว้างใหญ่ที่สุดในพระราชวัง โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้นราว 30,000ตารางเมตร ใช้สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ถัดจากตำหนัก ไท่เหอไปคือ ตำหนักจงเหอ ใช้เป็นสถานที่ทรงพักผ่อนอิริยบถของ จักรพรรดิก่อนที่จะเสด็จไปทรงประกอบพระราชพิธีต่างๆที่ตำหนักไท่เหอ และเป็นที่ทรงว่าราชการแผ่นดินตลอดจนเป็นที่พระราชทานพระบรมราชา อนุญาตให้ขุนนางต่างๆไปเข้าเฝ้าฯ ถัดจากตำหนัก จงเหอ ก็คือตำหนักเป่า เหอ ตำหนักเป่าเหอมีความสำคัญลำดับรองจากตำหนัก ไท่เหอมีหลังคา ซ้อนสองชั้นเช่นเดียวกับตำหนักไท่เหอ ส่วนภายในตำหนักใช้เทคนิคด้าน การก่อสร้างที่พยายาม ลดการใช้เสาในอาคารลง ทำให้ภายในมีความโปร่งโล่งและมีลานกว้าง กว่าตำหนักหลังอื่น นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับบรรดาขุนนางระดับสูง ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักเป่าเหอยังใช้เป็นสนามสอบ"จอหงวน"เพื่อคัด เลือกขุนนางระดับสูงอีกด้วย

ข้อมูลทั่วไป
ชนเผ่า
เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน
เมืองทรงเสน่ห์
ท่องเที่ยวเมืองจีน

พิเชฎฐ์ ชัยยัง การศึกษาอิสระ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สำนักบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงราย มกราคม 2553
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ