Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศจีน

ท่องเที่ยวเมืองจีน
- พระราชวังโบราณในปักกิ่ง
- กำแพงเมืองจีน
- หอบวงสรวงสวรรค์
- พระราชวังฤดูร้อน
- สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี
- เมืองโบราณลี่เจียง
- ทิวทัศน์ในเมืองกุ้ยหลิน

ท่องเที่ยวเมืองจีน

เมืองโบราณลี่เจียง

เมืองโบราณลี่เจียงตั้งอยู่ในอำเภอปกครองตนเองชนชาติน่าซีแห่งลี่เจียงในมณฑลยูนนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นเมืองที่เริ่มสร้างตั้งแต่ ปลายราชวงศ์ซ่งและต้นราชวงศ์หยวน(ช่วงปลายศตวรรษที่13) เมืองนี้อยู่บนที่ราบสูงยูนนานและกุ้ยโจวที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกิน2,400 เมตร มีพื้นที่กว้าง 3.8 ตารางกิโลเมตร เป็นตลาดและเมืองสำคัญที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบัน มีชาวเมืองกว่า 6,200 ครอบครัว ราว25,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวน่าซี มีชาวเมือง ร้อยละ 30 ยังคงประกอบอาชีพผลิตเครื่องศิลปหัตถกรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมและการค้า เช่น เครื่องทองเครื่องเงินหนังสัตว์สิ่งทอและเหล้าเป็นต้น

เมืองโบราณลี่เจียงตั้งอยู่ในอำเภอปกครองตนเองชนชาติน่าซีแห่งลี่เจียงในมณฑลยูนนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นเมืองที่เริ่มสร้างตั้งแต่ปลายราชวงศ์ซ่งและต้นราชวงศ์หยวน (ช่วงปลายศตวรรษที่13) เมืองนี้อยู่บนที่ราบสูงยูนนานและกุ้ยโจวที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกิน2,400 เมตร มีพื้นที่กว้าง 3.8 ตารางกิโลเมตรเป็นตลาดและเมืองสำคัญที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบัน มีชาวเมืองกว่า 6,200 ครอบครัว ราว 25,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวน่าซี มีชาวเมือง ร้อยละ 30 ยังคงประกอบอาชีพผลิตเครื่องศิลปหัตถกรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมและการค้า เช่น เครื่องทองเครื่องเงิน หนังสัตว์สิ่งทอและเหล้า เป็นต้น

ถนนหนทางในเมืองลี่เจียงสร้างขึ้นตามเชิงเขาและริมน้ำปูผิวถนนด้วยแผ่นหินสีแดง หน้าฝน ไม่เฉอะแฉะและหน้าแล้งก็ไม่มีฝุ่น ถนนซื่อฟังในใจกลางเมืองเป็นตัวแทนถนนโบราณในเมือง ลี่เจียง บนระบบแม่น้ำอี้เหอในตัวเมืองลี่เจียงมีสะพา?354 สะพานเฉลี่ยแล้วแต่ละตาราง กิโลเมตรมี 93 สะพา?สะพานมีหลายรูปแบบที่สำคัญมี สะพานสั่วฉุ้ย สะพานต้าสือสะพานว่านเชียน สะพานหนานเหมิน สะพานหม่าอันและสะพานหรินโซ่ว ต่างก็เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเมื่อสมัย ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง(ศตวรรษที่14-ศตวรรษที่19) ในสะพานเหล่านี้สะพานต้าสือที่ห่างจาก ถนนสื้อฟางไปทางตะวันออก100 เมตรมีชื่อเสียงที่สุด คฤหาสน์มู่ฝู่ในเมืองลี่เจียงเดิมเป็นศาลาว่าการของเจ้าผู้ครองแคว้นตระกูลมู่ในเมืองลี่เจียงที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยราชวงศ์หยวน(ปี1271-ปี1368)

ปี 1998 ได้สร้างใหม่ ทั้งเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เมือง ลี่เจียงคฤหาสน์นี้มีพื้นที่กว้าง 46 โหม่ภายในคฤหาสน์มีห้องทั้งใหญ่และน้อยรวม 162 ห้อง ภายในคฤหาสน์ยังมีแผ่นป้ายคำขวัญที่จักรพรรดิ สมัยต่างๆ พระราชทานมาแขวนไว้ 11 แผ่น แสดงถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงของตระกูลมู่จากความเจริญสู่ความเสื่อมโทรม เมืองโบราณลี่เจียงตั้งอยู่ในอำเภอปกครองตนเองชนชาติน่าซีแห่งลี่เจียงในมณฑลยูนนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นเมืองที่เริ่มสร้างตั้งแต่ปลายราชวงศ์ซ่งและต้นราชวงศ์หยวน (ช่วงปลายศตวรรษที่13) เมืองนี้อยู่บนที่ราบสูงยูนนาน และกุ้ยโจวที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกิน2,400 เมตร มีพื้นที่กว้าง 3.8 ตารางกิโลเมตรเป็นตลาดและเมืองสำคัญที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบัน มีชาวเมืองกว่า 6,200 ครอบครัว ราว25,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวน่าซี มีชาวเมือง ร้อยละ 30 ยังคงประกอบอาชีพผลิตเครื่องศิลปหัตถกรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมและการค้า เช่น เครื่องทองเครื่องเงินหนังสัตว์สิ่งทอและเหล้า เป็นต้น ถนนหนทางในเมืองลี่เจียงสร้างขึ้นตามเชิงเขาและริมน้ำปูผิวถนนด้วยแผ่นหินสีแดง หน้าฝน ไม่เฉอะแฉะและหน้าแล้งก็ไม่มีฝุ่น ถนนซื่อฟังในใจกลางเมืองเป็นตัวแทนถนนโบราณในเมือง ลี่เจียง บนระบบแม่น้ำอี้เหอในตัวเมืองลี่เจียงมีสะพาน 354 สะพานเฉลี่ยแล้วแต่ละตารางกิโลเมตรมี 93 สะพานมีหลายรูปแบบที่สำคัญมี สะพานสั่วฉุ้ยสะพานต้าสือสะพานว่านเชียน สะพานหนานเหมิน สะพานหม่าอันและสะพานหรินโซ่ว ต่างก็เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเมื่อสมัย ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง(ศตวรรษที่14-ศตวรรษที่19) ในสะพานเหล่านี้สะพานต้าสือที่ห่างจากถนนสื้อฟางไปทางตะวันออก100 เมตรมีชื่อเสียงที่สุด คฤหาสน์มู่ฝู่ในเมืองลี่เจียงเดิมเป็นศาลาว่าการของเจ้าผู้ครองแคว้นตระกูลมู่ในเมืองลี่เจียงที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยราชวงศ์หยวน(1271-1368)

ปี 1998 ได้สร้างใหม่ ทั้งเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองลี่เจียงคฤหาสน์นี้มีพื้นที่กว้าง 46 โหม่ ภายในคฤหาสน์มีห้องทั้งใหญ่และน้อยรวม 162 ห้อง ภายในคฤหาสน์ยังมีแผ่นป้ายคำขวัญที่จักรพรรดิสมัยต่างๆพระราชทานมาแขวนไว้ 11 แผ่น แสดงถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงของตระกูลมู่จากความเจริญสู่ความเสื่อมโทรม คฤหาสน์มู่ฝู่ในเมืองลี่เจียงเดิมเป็นศาลาว่าการของเจ้าแคว้นตระกูลมู่ในเมืองลี่เจียงที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยราชวงศ์หยวน (1271-1368) ปี 1998 ได้สร้างใหม่ ทั้งเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองลี่เจียงคฤหาสน์นี้มีพื้นที่กว้าง 46 โหม่ภายในคฤหาสน์มีห้องทั้งใหญ่และเล็กรวม 162 ห้อง ภายในคฤหาสน์ยังมีแผ่นป้ายคำขวัญที่จักรพรรดิสมัยต่างๆพระราชทานให้แขวนไว้11 แผ่น ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงของตระกูลมู่จากความเจริญสู่ความเสื่อมโทรม หออู่เฟิ่งหรือหอ 5 หงส์ในวัดฝูกั๋วเมืองลี่เจียงสร้างขึ้นเมื่อปีรัชกาลที่11 จักรพรรดิว่านลี่ ราชวงศ์หมิงเป็นหอสูง 20 เมตร เนื่องจากรูปแบบการก่อสร้างเสมือนหงส์ 5 ตัวบินมา จึงตั้งชื่อไว้ว่อหออู่เฟิ่ง บนเพดานภายในหอนี้ยังมีภาพลายสวยประณีตจำนวนมาก ซึ่งหอนี้ได้ผสมผสานรูปแบบศิลปะการก่อสร้างของชาวฮั่น ชาวทิเบตและชาวน่าซีเข้าด้วยกัน เป็นสิ่งก่อสร้างอันล้ำค่าที่เป็น แบบฉบับในสถาปัตยกรรมของจีนสมัยโบราณ เมืองลี่เจียงยังเป็นเขตชุมนุมชนชาติส่วนน้อยของจีนที่มีมาแต่ดั้งเดิมและมีความหมายสำคัญเป็นมรดกวัฒนธรรมและข้อมูลอันล้ำค่าในการวิจัยศึกษาประวัติการก่อสร้างและการพัฒนาของเผ่าชนต่างๆของมนุษยชาติ

เมืองลี่เจียงได้รับคัดเลือกเป็นมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม1997 คณะกรรมการมรดกโลกประเมินว่า เมืองโบราณลี่เจียงได้รักษารูปโฉมอันเก่าแก่โบราณสิ่งก่อสร้าง ในเมืองลี่เจียงได้ผ่านหลายยุค หลายสมัยเมืองลี่เจียงยังมีระบบน้ำเก่าแก่โบราณที่ได้ขยายบทบาทอย่างมีประสิทธิผลจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป
ชนเผ่า
เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน
เมืองทรงเสน่ห์
ท่องเที่ยวเมืองจีน

พิเชฎฐ์ ชัยยัง การศึกษาอิสระ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สำนักบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงราย มกราคม 2553
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com