สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน

การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง

การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงของสองประเทศได้ดำเนินต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสด็จฯ เยือนประเทศจีนของพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย นับว่ามีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้สนิทสนมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้ง การส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประชาชนของสองประเทศอีกด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้เสด็จฯ เยือนประเทศจีน ได้แก่

 • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (เสด็จฯ รวม 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2530 กรกฎาคม 2531 พฤศจิกายน 2535 และพฤษภาคม 2541)
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เสด็จฯ รวม 10 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2524 เมษายน 2533 มีนาคม 2534 ตุลาคม 2535 มกราคม 2537 มีนาคม 2538 สิงหาคม 2539 มิถุนายน 2540 เดือนเมษายน 2542 และเดือนมีนาคม 2543)
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ (ในเดือนธันวาคม 2531 และตุลาคม 2538)
 • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (เสด็จฯ รวม 6 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2528 ธันวาคม 2528 เมษายน 2530 พฤษภาคม 2533 พฤษภาคม 2537 และตุลาคม 2539)
 • รวมทั้งประมุขฝ่ายสงฆ์ คือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จฯ เยือนจีนเมื่อเดือนมิถุนายน 2536

นอกจากนี้ ช่วงระหว่างปี 2533 เป็นต้นมา นายกรัฐมนตรีไทยที่ได้เดินทางเยือนจีน ประกอบด้วย

 • ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (พฤศจิกายน 2533)
 • ฯพณฯ นายอานันท์ ปันยารชุน (กันยายน 2534)
 • ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย (รวม 2 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2536 และปลายเมษายน- ต้นพฤษภาคม 2542)
 • ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา (มีนาคม 2539)
 • ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (เมษายน 2540)

ขณะที่ผู้นำจีนระดับสูงที่ได้เดินทางเยือนไทย ประกอบด้วย

 • นายหลี่ เซียนเหนียน ประธานาธิบดี (มีนาคม 2538)
 • นายหยาง ซ่างคุน ประธานาธิบดี (มิถุนายน 2534)
 • นายหลี่ เผิง นายกรัฐมนตรี (รวม 3 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2531 สิงหาคม 2533 และเมษายน 2542 ในฐานะประธานสภาประชาชนแห่งชาติ)
 • นายเจียง เจ๋อหมิน ประธานาธิบดี (กันยายน 2542)
 • นายหู จิ่นเทา (กรกฎาคม 2543)

หลังจากปี 2538 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 20 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ได้มีการเฉลิมฉลองทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างกว้างขวาง ปี 2539 ซึ่งเป็นปีที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ความสัมพันธ์โดยทั่วไปพัฒนาไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงยังคงดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ และความสัมพันธ์ไทย-จีน ไม่ได้พัฒนาอยู่แต่เฉพาะในระดับทวิภาคี หากทั้งสองฝ่ายมีความเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคีระหว่างประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและโลกโดยรวมทั้งในกรอบของ อนุภูมิภาค (โครงการเหลี่ยมเศรษฐกิจต่างๆ) ASEAN, APEC, ASEM และ องค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งไทยสนับสนุนให้จีนเข้าเป็นสมาชิก

ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างไทยกับจีน
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
ความร่วมมือไทย-จีนในศตวรรษที่ 21
ความร่วมมือไทย-จีนว่าด้วยด้านยาเสพติด
สัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนในด้านอื่นๆ
บทสุนทรพจน์ในวาระการครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ