สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน

ความร่วมมือไทย-จีนในศตวรรษที่ 21

ฯพณฯ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รมว.กต. เป็นผู้ริเริ่มที่จะให้มีการลงนามเอกสารที่กำหนดแนวทางความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในช่วงศตวรรษที่ 21 เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนโดยได้เสนอแผนงานดังกล่าวต่อนายถัง เจียสวน (ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง รมช.กต.จีน) ซึ่งเดินทางมาเยือนไทย เมื่อปี 2541 และฝ่ายจีนเห็นด้วยต่อแนวคิดดังกล่าว

เมื่อนายถัง เจียสวน ซึ่งต่อมาได้รับตั้งเป็น รมว.กต. เดินทางมากรุงเทพฯ ฯพณฯ รมว.กต. กับฝ่ายจีนก็ได้ร่วมกันลงนามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือในศตวรรษที่ 21 ระหว่างไทย-จีน เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2542 แถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าวเป็นเอกสารฉบับแรกที่จีนได้ลงนามกับประเทศในอาเซียน

 

แถลงการณ์ร่วมฯ นี้ ได้กำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ทั้งในด้าน การเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร และวัฒนธรรม ความร่วมมือในกรอบสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ความร่วมมือในกรอบเวทีพหุภาคี ตลอดจนความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัญหายาเสพติด เป็นต้น ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างไทยกับจีน
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
ความร่วมมือไทย-จีนในศตวรรษที่ 21
ความร่วมมือไทย-จีนว่าด้วยด้านยาเสพติด
สัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนในด้านอื่นๆ
บทสุนทรพจน์ในวาระการครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย