สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน

ความร่วมมือไทย-จีนในศตวรรษที่ 21

ฯพณฯ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รมว.กต. เป็นผู้ริเริ่มที่จะให้มีการลงนามเอกสารที่กำหนดแนวทางความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในช่วงศตวรรษที่ 21 เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนโดยได้เสนอแผนงานดังกล่าวต่อนายถัง เจียสวน (ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง รมช.กต.จีน) ซึ่งเดินทางมาเยือนไทย เมื่อปี 2541 และฝ่ายจีนเห็นด้วยต่อแนวคิดดังกล่าว

เมื่อนายถัง เจียสวน ซึ่งต่อมาได้รับตั้งเป็น รมว.กต. เดินทางมากรุงเทพฯ ฯพณฯ รมว.กต. กับฝ่ายจีนก็ได้ร่วมกันลงนามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือในศตวรรษที่ 21 ระหว่างไทย-จีน เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2542 แถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าวเป็นเอกสารฉบับแรกที่จีนได้ลงนามกับประเทศในอาเซียน

 

แถลงการณ์ร่วมฯ นี้ ได้กำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ทั้งในด้าน การเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร และวัฒนธรรม ความร่วมมือในกรอบสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ความร่วมมือในกรอบเวทีพหุภาคี ตลอดจนความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัญหายาเสพติด เป็นต้น ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างไทยกับจีน
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
ความร่วมมือไทย-จีนในศตวรรษที่ 21
ความร่วมมือไทย-จีนว่าด้วยด้านยาเสพติด
สัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนในด้านอื่นๆ
บทสุนทรพจน์ในวาระการครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ