สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ครอบครัว

การป้องกันปัญหาครอบครัว

  1. การปรับตัวในสังคม ปัญหาครอบครัวไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับชุมชนและสังคมได้ ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างครอบครัว และอาจกระทบต่อความเป็นอยู่และความปลอดภัยของสมาชิกในครบครัว
  2. การปรับตัวทางเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัวทางด้านการปรับตัวทางเศรษฐกิจเนื่องมาจากในยุคปัจจุบันสภาเศรษฐกิจมีลักษณะแปรปรวนขึ้นและลงตลอดเวลา ยิ่งในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ผู้คนตกงานและว่างงานเป็นจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว ซึ่งอาจส่งผลต่อความขัดแย้งภายในครอบครัวได้อันเนื่องมาจากปัญหาและความเครียดทางด้านเศรษฐกิจ
  3. การปรับตัวทางด้านอารมณ์ ปัญหาครอบครัวอันเนื่องจากการใช้อารมณ์และความรู้สึกเข้าหากัน อาจส่งผลทำให้เกิดความเข้าใจแลนำไปสู่การทะเลาะวิวาททำให้แตกแยก
  4. ปัญหาความไม่พร้อมในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ความสนใจและค่านิยมที่แตกต่างเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องมาจากวุฒิภาวะของคู่สมรสยังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน และขาดการประนีประนอมต่อกัน นอกจากนี้เกิดจากสาเหตุ ดังนี้
  • สมาชิกขาดความรับผิดชอบ
  • ขาดความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
  • การมีบุคลิกภาพที่ไม่สามารถเข้ากันได้
  • ความไม่ซื่อตรงต่อกัน
  • ปัญหาวามขัดแย้งต่อญาติพี่น้อง

ลักษณะและหน้าที่ของครอบครัว
การแต่งงาน
บทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในครอบครัวพึ่งมีปฏิบัติต่อกัน
การป้องกันปัญหาครอบครัว
การแก้ไขปัญหาครอบครัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย