ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ทิวธงมงคลชัย

นับแต่โบราณกาล ธงเป็นสัญลักษณ์ และเครื่องหมายที่สื่อด้วยสัสัน ลวดลาย อันปรากฎบนผืนผ้าหรือกระดาษ อีกทั้งยังใช้ประดับตกแต่งสถานที่ ในงานรื่นเริง หรือประกอบในขบวนแห่ เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ธงจึงเหมือนสิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

ธงช้างเผือก
ธงชาติผืนแรกของประเทศสยาม

นับแต่อดีตจนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 คนไทยไม่เคยมีธงชาติของตนเอง ธงช้างเผือกนับเป็นธงชาติผืนแรกของประเทศไทย สืบเนื่องจากในรัชกาลสมัยนั้น ประเทศต้องทำการค้าขายกับต่างชาติ ประเทศในตะวันตกได้ใช้ธงของตนเองประดับเรือ เพื่อบงบอกสัญชาติของเรือ เริ่มแรกรัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำรัสให้ใช้ธงสีแดงทั้งผืน แต่ต่อมาจึงปรับเอาตราช้างเผือก อันเป็นส่วนประกอบในตราแผ่นดิน เข้าไปประดับไว้ในธงผืนธงสีแดง ซึ่งชาวต่างชาติในยุคนั้นรู้จักดี

ธงนำกระบวน
พยุหยาตราพระกฐินสถลมารค
ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กระบวนพยุหยาตราพระกฐินสถลมารค เป็นกระบวนพระราชพิธีสำคัญ เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา กระบวนดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี ในพระราชพิธีสิบสองเดือน โดยพระมหากษัตริย์จะเสด็จทางสถลมารค เพื่อถวายผ้าพระกฐินแก่พระอารามหลวง กระบวนพยุหยาตรา พระกฐินสถลมารคที่ยิ่งใหญ่ถูกจัดขึ้น ในรัชสมัยพระนารายณ์มหาราช ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทางกองทัพเรือได้จัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน จนถึงปัจจุบัน

 

ธงสามชาย
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

ธงสามชายหรือธงรูปสามเหลี่ยม คือธงชัยที่จัดเป็นสิ่งมงคล 1 ในสิ่งมงคล 8 ประการ จึงได้มีการนำธงสามชายมาประดับบนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งลำดับสูงสุด สำหรับพระมหากษัตริย์ประทับ หรือเรียกว่า "เรือพระที่นั่งทรง" ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ตุง
สิบสองนักษัตร สืบชะตาชีวิตชาวล้านนา

การทำตุงนอกเหนือจากคติความเชื่อ ในการใช้ประดับพุทธศาสนสถาน ยังมีเรื่องของคติความเชื่อพื้นบ้าน ที่ผสมผสานมาจากวัฒนธรรมจีน คือการสร้างตุงสืบชะตาชีวิต เป็นลวดลาย 12 นักษัตร ในพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของชาวล้านนา ให้มีอายุสืบทอดต่อไปอีกในปีหน้า ทำให้รูปแบบของตุงที่ทำในล้านนา มีทั้งเรื่องของพุทธบูชา และในเรื่องคติความเชื่อพื้นบ้าน

ธงบวชนาค
ในขบวนแห่ช้าง จ.สุรินทร์ ธงนำทางสู่ร่มกาสาวพัสตร์

พิธีอุปสมบท เป็นพิธีมงคลหนึ่งในวัฒนธรรมไทย การที่พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าสู่รมกาสาวพัสตร์ คือเรื่องมงคลของชีวิต ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีการจัดงานอุปสมบท ในรูปแบบต่างๆกัน ที่ อ. ท่าตูม จ.สุรินทร์ ชาวกูยจะมีพิธีมงคลให้นาคขี่ช้าง เดินแถวเป็นขบวนประดับธงทิว ตามคติความเชื่อพื้นบ้าน ของชาวกูยที่ผูกพันกับช้าง ขบวนช้างและธงทิวสีสันสดใส หมายถึงการนำทางสู่ร่มกาสาวพัสตร์

ธงพระเวส
หรือทุงผะเหวด ถวายเป็นพุทธบูชาในงานบุญมหาชาติ

ทุงผะเหวด ที่ใช้ในพิธีเทศน์มหาชาติของชาวอีสาน มีที่มาคล้ายคลึงกับการทำตุง ประดับพุทธศาสนสถานในงานพิธีของภาคเหนือ โดยถือว่าการทำทานทุงในงานบุญผะเหวด ที่จัดขึ้นในเดือนสี่ของทุกปีนั้น จะได้ผลอนิสงส์มากมาย โดยปักทุงรายรอบโรงธรรมทั้ง 8 ทิศ เพื่อเป็นเครื่องสักการะเทวดาประจำทิศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย