ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ทฤษฎีและปรัชญาทางการเมือง

ปรัชญาการเมืองของกรีก
ปรัชญาการเมืองสนับสนุนอำนาจเด็ดขาด
ปรัชญาการเมืองแบบเสรีนิยม (Liberalism)
ข้อโจมตีระบบอำนาจเด็ดขาด (Absolutism)
สาธารณรัฐอภิชนาธิปไตย
ทฤษฎีว่าด้วยเสรีภาพของการเมือง
แนวความคิดในภาคปฏิบัติ

แนวความคิดในภาคปฏิบัติ

     1) ต้องสร้างสังคมที่ทุกคนมีชีวิตอยู่ได้ ไม่มีใครแสวงหาความมั่งคั่งได้เพียงผู้เดียว และมีการจำกัดขอบเขตทรัพย์สินส่วนรวม เป็นการวางรากฐานเรื่องสิทธิในทรัพย์สินเป็นสิ่งที่จำกัด ไม่ได้ติดมากับตัว ซึ่งในปัจจุบันสิทธิในทรัพย์สินเป็นธรรมชาติ รัฐจำกัดได้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

     2) ก่อนการปฏิรูประบอบการปกครอง ต้องปฏิรูปจิตใจคนก่อนจะต้องสร้างสาธารณะ (สังคมหรือรัฐเป็นส่วนกลาง) เข้าไปในจิตใจ ก่อนที่จะปลดปล่อยทาส ต้องสร้างภาพให้คู่ควรแก่เสรีภาพเสียก่อน

      ความพอดีของอำนาจเงิน Rousseau เห็นว่าเงินเป็นกลไกที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุดที่จะทำให้การเมืองบรรลุเป้าหมาย แต่เงินเป็นกลไกที่แข็งแกร่งที่สุด แน่นอน ทำให้กระบวนการทางการเมืองหันเหไปจากเป้าหมาย เงินทำลายจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของคน เงินเป็นจุดอ่อนของประชาธิปไตย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย