ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ทฤษฎีและปรัชญาทางการเมือง

       ความคิด (Idea) คือ มโนภาพที่เรามีต่อปรากฏการณ์ใดๆ หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มี 2 ลักษณะ คือ

  1. ความคิดคำนึง (Thought) คือ ความคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  2. แนวความคิด หรือ มโนทัศน์ (Concept) คือ การสร้างภาพเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ และอาจจะมีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง หรือในโลกแห่งจินตนาการก็ได้

ทฤษฎี (Theory) รากศัพท์ของคำนี้ในภาษาตะวันตกมาจากคำว่า Theoros ซึ่งหมายถึง ผู้ที่เดินทางไปรับฟังคำพยากรณ์จากวิหารแห่งเดลฟี (Delphic Oracles) และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ลึกซึ้งให้ผู้อื่นได้ทราบ ทฤษฎีเป็นแนวทางนำไปสู่หนทางในการปฏิบัติ

ลัทธิ มีองค์ประกอบของความจริง และชักนำให้คนเชื่อ คำสอนแบบกรีก จะมีลักษณะของการชี้นำให้เชื่อและประพฤติตาม

 

อุดมการณ์ (Ideology) ไม่เหมือนคำว่า “อุดมคติ” ซึ่งเป็นความหมายในเชิงบวก แต่เป็นแนวความคิดที่โยงเข้าด้วยกันเชิงเหตุและผลอย่างหลวมๆ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ อาจเป็นในเชิงบวกหรือลบก็ได้ สิ่งที่เป็นอุดมการณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อหรือค่านิยมเพื่อที่จะเป็นหนทางนำไปสู่เป้าหมาย

ลักษณะสำคัญ :-

  1. ความคิด ความเชื่อเชิงเหตุและผลอย่างไม่ลึกซึ้ง โต้แย้งได้ง่าย
  2. มีเป้าหมายที่จะต้องบรรลุอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสะท้อนด้วยคำขวัญหรือสโลแกน
  3. มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น แม้จะต้องใช้เวลานานเพียงใดก็ตาม

ประโยชน์ :-

  1. สร้างความชอบธรรมให้กับระบบการปกครอง
  2. สร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มผลประโยชน์ในการเรียกร้องหรือปกป้องผลประโยชน์ของตน
  3. สร้างความชอบธรรมในการต่อสู้ปลดปล่อยหรือปลดแอก

ปรัชญา (Philosophy) คือ ความรักในปัญญาและความรู้ (Love of Wisdom) และมุ่งให้คิดศึกษา แสวงหาความแตกฉาน และความรอบรู้ ปรัชญาจึงมีความลึกซึ้ง กว้างขวางกว่าทฤษฎี เกี่ยวพันกับหลายสาขาวิชา

ทุกคำดังกล่าวข้างต้นเป็นคำที่ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง คือ ความคิดทางการเมือง / ทฤษฎีทางการเมือง / ลัทธิทางการเมือง / อุดมการณ์ทางการเมือง / ปรัชญาทางการเมือง ซึ่งบางครั้งก็นำมาใช้แทนกันได้ แต่สิ่งที่สำคัญ คือ ควรจะเข้าใจความหมายของแต่ละคำ เพื่อที่จะได้เลือกคำที่เหมาะสมมาใช้ในการอธิบาย

ปรัชญาการเมืองของกรีก
ปรัชญาการเมืองสนับสนุนอำนาจเด็ดขาด
ปรัชญาการเมืองแบบเสรีนิยม (Liberalism)
ข้อโจมตีระบบอำนาจเด็ดขาด (Absolutism)
สาธารณรัฐอภิชนาธิปไตย
ทฤษฎีว่าด้วยเสรีภาพของการเมือง
แนวความคิดในภาคปฏิบัติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย