ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธศาสนาในยุโรป-อเมริกา

พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป
พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกา
สรุปท้ายบท

ประวัติความเป็นมา

ในทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ มีพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ หลายประเทศ เท่าที่ส่งผู้นำชาวพุทธเข้าร่วมประชุมในประเทศไทยมี 4 ประเทศได้แก่ ประเทศอเมริกา (U.S.A.) ประเทศเม็กซิโก (Mexico) ประเทศบราซิล (Brazil) ประเทศชิลี (Chile) ส่วนประเทศแคนนาดา (Canada) ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการเคลื่อนตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในทวีปอเมริกาเกิดขึ้นหลังทวีปยุโรป แต่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือ เริ่มต้นที่สถาบันทางการศึกษา องค์กรชาวพุทธ และพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ช่วงต้นเป็นการนำเข้าไปโดยชาวพุทธจีนและญี่ปุ่น ต่อมาพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบพม่า ลังกา และไทยก็เคลื่อนเข้าไป พระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2484 เป็นพระพุทธศาสนามหายานจากประเทศจีน และญี่ปุ่น ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในอเมริกาเป็นไปอย่างช้า ๆ แต่ทว่ามั่นคง ศูนย์พระพุทธศาสนาที่สำคัญๆ อยู่ที่ ซานฟรานซิสโก, ลอสแองเจริส, และซีแอตเติล แถบฝั่งทะเลตะวันตก ในฮาวายมีวัด 5 แห่ง ลอสแองเจริสมี 13 แห่ง ซานฟรานซิสโกมี 4 แห่ง และนครนิวยอร์ก 2 แห่ง ประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนามีอยู่ประมาณ 500,000 คน

พระราชปัญญาเมธี (สมชัย กุสลจิตโต) ให้ทัศนะว่า “พระพุทธศาสนาเข้าสู่สหรัฐ อเมริกาประมาณ 150 ปี เริ่มจากพระพุทธศาสนามหายานแบบจีนและญี่ปุ่น วัชรยานจากธิเบต มหาวิทยาลัยหลายแห่ง และตามด้วยพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกา พม่า ไทย กัมพูชา และลาว ซึ่งมีกิจกรรมแข็งขันและจริงจังมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลชี้ให้เห็นว่าประชากรชาวพุทธเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหตุผลที่ทำให้คนอเมริกันสนใจ มาศึกษาและปฏิบัติตามพระพุทธศาสนามากขึ้น 1) จิตใจใฝ่หาของคนอเมริกันเอง 2) พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลวิทยาศาสตร์จึงเหมาะกับคนและสังคมอเมริกัน 3) พระพุทธศาสนาตอบสนองเรื่องสมาธิ ความสงบ และความสุขที่แท้จริง มีข้อสังเกตเพิ่มว่ามีตัวเลขของคนอเมริกันที่ระบุว่าไม่นับถือศาสนาอะไร และไม่ตอบเรื่องนี้ รวมกันแล้วมากกว่า 40 ล้านคน ปรากฏการณ์อีกด้านหนึ่ง คือ พระพุทธศาสนาโตเร็ว แต่ก็มีแนวโน้มว่ามีบางส่วนก็ออกจากพระพุทธ ศาสนาเร็วเช่นกัน ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก 1) วัด สำนักสงฆ์ ครูอาจารย์ ไม่สามารถอบรมสั่งสอนสร้างศรัทธาให้มั่นคงได้ 2) ผู้ที่เข้ามานับถือเป็นนักทดลอง (Window Shopping) ตามแฟชั่น ไม่มุ่งมั่นจริงจังว่ากันไปตามความชอบใจ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอเมริกาทำกันมาเมื่อ 100 ปีที่แล้ว พึ่งมามีความเข้มข้นเมื่อประมาณ 30 ปีมานี้ โดยมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน กลุ่มเป้าหมายไม่เพียงชาวพุทธเดิมที่เดินทางไปจากเอเชีย แต่มีกรอบของการปฏิบัติขยายกว้างมากขึ้น การปฏิบัติภารกิจของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาจะสัมฤทธิ์ผลขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 1) ความลึกซึ้งทางจิตและวิญญาณและมีฉันทะเอาจริงในการเผยแผ่ 2) มีการสนับสนุน และการบริหารชัดเจนยิ่งขึ้น 3) ระยะเวลา”

 

องค์การพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา ได้แก่ พุทธสมาคมในวอชิงตัน ดี.ซี ชื่อว่า “สหายพระพุทธศาสนา” (Friend of Buddhism) ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐ จนเป็นที่สนใจของประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาไม่น้อย จนถึงกับได้เปิดหลักสูตรวิชาพุทธศาสตร์ในระดับปริญญาเอกขึ้นเป็นแห่งแรกในอเมริกา ในมหา วิทยาลัยวิสคอนซิน ในแผนกวิชาภารตศึกษา เมื่อ พ.ศ.2504 ประเทศที่นับถือพระพุทธ ศาสนาต่างๆ คือ พม่า กัมพูชา ลังกา อินเดีย ลาว ไทย เวียดนาม ใต้หวัน และญี่ปุ่น ได้ร่วมกันก่อสร้างวัดพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้น โดยการประชุมกันของเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ ในวัดประกอบด้วยห้องฝึกสมาธิ ห้องสมุดด้วย

ในส่วนของพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบไทย ในปี พ.ศ. 2513 ได้มีกลุ่มคณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมใจกันก่อตั้งพุทธสมาคมไทยอเมริกันขึ้น ที่นครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ก่อตั้งสำนักสงฆ์ชั่วคราวที่นั่น พ.ศ.2515 ได้เริ่มสร้างวัดไทยแห่งแรกในอเมริกา เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2525 เป็นที่เรียบร้อยเพื่อทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวไทยในนครลอสแอนเจลิส เป็นสถานที่เริ่มต้นแห่งแรก เพื่อจะทำการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาขยายวงกว้างไปยังรัฐอื่นในสหรัฐอเมริกาต่อไป

พระสงฆ์ไทยที่เข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอเมริกา ให้ทัศนะว่า “มีสำนักปฏิบัติกรรมฐานมากมายหลายสำนัก หลายครูบาอาจารย์ ผู้ปฏิบัติยังหาแนวทางตนเองไม่พบ มักชอบเปลี่ยนอาจารย์ เปลี่ยนแนวปฏิบัติลองปฏิบัติใหม่ไปเรื่อยๆ อาจารย์สอนกรรมฐานมากแต่คนทำกรรมฐานจริงๆ ไม่ค่อยมี” จากทัศนะดังกล่าวส่งผลทั้งด้านลบด้านบวก ทั้งนี้เพราะความหลากหลายก็เป็นทางเลือกมากขึ้น หลากหลายรูปแบบ แต่ก็อาจสร้างความสับสนขาดความเป็นเอกภาพและอ่อนแอได้เช่นกัน

ประวัติความเป็นมา
สภาพการณ์ปัจจุบัน
อิทธิพลของพระพุทธศาสนา
แนวโน้มพระพุทธศาสนาในอนาคต

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย