ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธศาสนาในยุโรป-อเมริกา

พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป
พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกา
สรุปท้ายบท

สภาพการณ์ปัจจุบัน

ในปัจจุบันคณะสงฆ์ไทยนำพระพุทธศาสนาเข้าไปในสหรัฐอเมริกา กระทำอย่างมีแผนการเป็นระบบ มีการกวดขัน ตรวจสอบคัดสรรและเตรียมพร้อม มีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน ดังพระศรีปริยัติโมลี(สมชัย กุสลจิตโต)ให้ทัศนะว่า “ก่อน พ.ศ.2500 เล็กน้อย ชาวไทยไม่ชอบไปต่างประเทศ และไม่มีความสุขกับวัฒนธรรมตะวันตก พระสงฆ์ไทยก็เช่นกัน ไม่ได้รับอนุญาตให้เรียนภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ กำแพงวัดเปิดกว้างเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถระ) ได้รับอาราธนาไปประเทศ พม่า อินเดีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพื่องานพระธรรมทูต”

พระชาวอเมริกาที่บวชในสายมหายานให้ความเห็นว่า คลื่นพระพุทธศาสนาเข้าสู่ยุโรปได้อย่างไร พระพุทธศาสนาเป็นทางเลือกใหม่ ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับชาวอเมริกาเป็นความสนใจช่วงต้น พระพุทธศาสนามหายานเข้าถึง ใกล้ชิดเสรีกว่า เข้าถึงง่ายกว่า ส่วนพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเข้าถึงยากแต่มีรายละเอียดลึกซึ้งมากกว่า

ประวัติความเป็นมา
สภาพการณ์ปัจจุบัน
อิทธิพลของพระพุทธศาสนา
แนวโน้มพระพุทธศาสนาในอนาคต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย