Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธศาสนาในยุโรป-อเมริกา

พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป
พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกา
สรุปท้ายบท

อิทธิพลของพระพุทธศาสนา

การศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา กำหนดขอบเขตการศึกษา 3ด้าน ได้แก่ อิทธิพลด้านสังคม อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ และอิทธิพลทางด้านการเมือง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) อิทธิพลด้านสังคม พระพุทธศาสนาสนองความต้องการของชาวตะวันตกได้ เพราะมีหลักประพฤติปฏิบัติ แสวงหาความจริงบนพื้นฐานแห่งเหตุผล และพิสูจน์ให้เห็นผลได้ตามหลักธรรมชาติ เน้นความสุขสงบสุขทางจิตใจ ลดความรุนแรงของวัตถุนิยม ทำให้ชีวิตเรียบง่าย และทำให้ลดปัญหาทางสังคมลง วัดในพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางศึกษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา และเป็นที่พึ่งของประชาชนในยุโรปและอเมริกาได้ มีชนชาวยุโรป และอเมริกาเข้ามาบรรพชาและอุปสมบท เพื่อศึกษาเล่าเรียนทางพระพุทธ ศาสนาเป็นจำนวนไม่น้อย ช่วยให้สังคมชาวยุโรป อเมริกา และเอเซียมีความเป็นอยู่ผูกพันกัน สังคมแห่งชาวพุทธนั้น เป็นสังคมแห่งผู้มีเมตตาธรรม มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีอุปการะ คุณ และยังเป็นผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางศาสนาได้อย่างเหนียวแน่นและมั่นคง นอกจากนี้วัดยังเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนและศึกษาวัฒนธรรมสำหรับประชาชนจากประเทศต่างๆ เปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่ลูกหลานชาวไทย และชาวต่างประเทศที่สนใจจะเรียนภาษาไทย ดนตรีไทย ศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

2) อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ กระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนา มีลักษณะขัดแย้งกับแนวคิดแบบวัตถุนิยม (Materialism) และแนวคิดแบบบริโภคนิยม (Consumerism) โดยสอนเรื่องการดำเนินชีวิตด้วยความพอดี มีความสันโดษ ประหยัด ใช้จ่ายตามความจำเป็น ไม่ส่งเสริมการบริโภคตามปรารถนาทุกอย่าง ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดแบบพอเพียง เน้นความจำเป็นในการสนองตอบต่อความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ชาวยุโรปและอเมริกาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก จึงมีส่วนในการช่วยลดความฟุ่มเฟือยตามค่านิยมต่างๆ ในการดำรงชีพความเป็นอยู่ มีความสันโดษในการครองชีพทางด้านเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ คำสอนทางพระพุทธศาสนาเน้นถึงการเลี้ยงชีพให้สุจริต (สัมมาอาชีวะ) ไม่ประกอบอาชีพในทางทุจริต (มิจฉาอาชีวะ) เน้นการผลิตและประกอบกิจกรรมด้านเศรษฐกิจที่ไม่เบียดเบียน ตลอดถึงการบริโภคอย่างรู้เท่าทันไม่เป็นทาส

 

3) อิทธิพลทางด้านการเมือง การสนับสนุนช่วยเหลือการก่อสร้างถาวรวัตถุ และความร่วมมือต่าง ๆ ของกลุ่มพุทธศาสนิก ชมรม สมาคมและองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์ทั่วโลก ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเผยแพร่ธรรม การปฏิบัติธรรมของกันและกัน ที่อธิบายธรรมด้านประยุกต์ เพื่อให้คนหนุ่มสาวเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา เป็นความสัมพันธไมตรีทางศาสนาระหว่างประเทศ

หากถามว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อชาวยุโรปอเมริกาอย่างไร อาจตอบได้ว่าพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดคุณค่าใหม่ในด้านศาสนาแก่ชาวตะวันตก ต่างไปจากศาสนาเดิมที่เขาพบเห็น เช่น การเปิดกว้างให้เสรีภาพทางความคิด ถือเป็นอาวุธที่สำคัญของพระพุทธ ศาสนา การเน้นสันติภาพ ภราดรภาพ มิตรภาพ หลีกเลี่ยงความรุนแรงทุกประการ เป็นจุดแข็งของพระพุทธศาสนามาแต่อดีตที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป การเติมเต็มด้านจิตปัญญาให้ผ่อนคลายและปล่อยวางมากกว่าข้อบัญญัติอันเข้มงวด เป็นสิ่งที่พบเห็นโดยทั่วไปในพระพุทธ ศาสนา ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลด้านความคิด การปฏิบัติ ความสุข วิถีชีวิตของชาวตะวันตก มากกว่านั้นการศึกษาถึงการเติบโตของพระพุทธศาสนาในตะวันตกจะเป็นไปได้เพียงใด เงื่อนไขอะไรที่จะทำให้พระพุทธศาสนาในตะวันตกเฟื่องฟูขึ้นเป็นเรื่องที่จำเป็น

ประวัติความเป็นมา
สภาพการณ์ปัจจุบัน
อิทธิพลของพระพุทธศาสนา
แนวโน้มพระพุทธศาสนาในอนาคต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com