สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์

โดย ไพสิฐ พาณิชย์กุล

     ปัญหาเรื่องการแบ่ง " ศาสตร์ " ออก เป็นสาขาต่างๆเป็นประเด็นหนึ่งในหลายๆ ประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันได้ในทางวิชาการ แต่การถกเถียงกันดังกล่าวในที่สุดแล้วกลายเป็น เรื่องที่ปกป้องวิชาชีพของแต่ละฝ่ายเสียเป็นส่วนใหญ่ และสุดท้ายก็ยังคงไม่ได้ตอบคำถามที่ผู้ ฟังการถกเถียงอย่างตั้งใจจะทราบว่าในที่สุด แล้ว สังคม ประชาชน ได้อะไรจากการถกเถียง

"หลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์" เป็นประเด็นหนึ่งในทางวิชาการที่ถูกหยิบขึ้นมา กล่าวถึงเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง เท่าที่ตรวจ สอบได้พบว่ามีการนำเอาหลักทั้งสองมาอ้างใน เชิงที่เป็นทางสองแพร่งเสมือนเป็นทางเลือกใน การแก้ปัญหาของบ้านเมือง โดยเริ่มปรากฏให้ เห็นในสื่อต่างๆมากขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา แม้กระทั้งในปัจจุบันก็ยังมีการอ้าง ถึงเพื่อที่จะให้เลือกใช้หลักใดหลักหนึ่งในการใช้ อำนาจของรัฐในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีปัญหาที่จะต้องดำเนินคดีบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายและถึงจุดที่เกิดความเห็นอกเห็น ใจกัน

 

ในบทความนี้ต้องการที่จะทำให้การ ถกเถียงที่ว่า เราควรจะใช้หลักรัฐศาสตร์หรือหลักนิติศาสตร์ดี ซึ่งในที่สุดก็เป็นการถกเถียงที่ตกอยู่ในความเป็น "สถาบันวิชาชีพ" ให้สามารถที่จะยกระดับขึ้นไปเป็นเรื่องของการนำหลักทั้งสองดังกล่าวมาพิจารณาเสียใหม่ เพื่อว่าที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นบ้างต่อสังคม เหตุที่จะต้องหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาชวนพิจารณากันใหม่ ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นที่น่าสนใจว่าทำไมหลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์จึงกลายเป็นหลักที่แยกออกจากกัน และความเข้าใจต่อหลักการทั้งสองของสังคมมีอยู่อย่างไร ?

และในฐานะที่ผู้เขียนมีโอกาสศึกษาและสอนในวิชาทางนิติศาสตร์ แต่ก็มีความสนใจและติดตามงานในด้านรัฐศาสตร์และวิชาอื่นๆด้วย ทั้งนี้เพราะเนื่องจากการที่ต้องคอยตอบคำถามแก่ประชาชนในวาระและเทศะต่างๆ ทำให้มีโอกาสได้พูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่สนใจประเด็นในทางการเมือง กฎหมาย ทำให้เห็นและเข้าใจความคิดอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากหลักการต่างๆที่เรียนมา จึงยิ่งทำให้ประเด็นดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น

อะไรคือแก่นของปัญหา
เหตุจากโครงสร้างของสังคมที่มีความแตกต่างกัน
เหตุจากหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์
การขาดการพัฒนาทางวิชาการที่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอในเชิงหลักการ

ข้อมูล: มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ( http://www.geocities.com/midnightuniv/)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย