ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม-ที่พัก

ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา จังหวัดสระแก้ว(4)

จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยประชากรดั้งเดิมหลายเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังประกอบด้วยประชากรจากทุกภาคของประเทศไทย ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

  • เขมร   ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา เป็นเวลานานแล้ว ก่อนเกิดสงครามอินโดจีน เพราะพรมแดนไทย - กัมพูชา สะดวกต่อการอพยพย้ายถิ่น โดยเฉพาะบริเวณอำเภออรัญประเทศ ในปี พ.ศ.2437 ซึ่งเขมรยังเป็นของไทยอยู่นั้น ได้จัดตั้งมณฑลเขมร หรือมณฑลบูรพา ขึ้น ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสยึดกัมพูชา รวมทั้งมณฑลบูรพาได้ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์) จึงได้อพยพชาวเขมรเข้ามายังฝั่งไทย และบางส่วนได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตจังหวัดสระแก้ว   เมื่อเกิดสงครามเวียดนาม และสงครามในกัมพูชา ในระหว่างปี พ.ศ.2518 - 2524 ก็ได้มีการอพยพชาวกัมพูชาเข้ามาในฝั่งไทยอยู่เนือง ๆ แม้กระทั่งเมื่อสงครามสงบแล้ว ก็ยังมีการอพยพเข้ามาอยู่เสมอ ในบริเวณชายแดน
  • ชาวญวน   มีกลุ่มชาวญวนอพยพเข้ามาอยู่ที่อำเภออรัญประเทศ ในปี พ.ศ.2489 หลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง และในช่วงปี พ.ศ.2518 - 2523 เมื่อเวียดนามใต้ใกล้พ่ายแพ้เวียดนามเหนือในสงครามเวียดนาม ได้มีชาวญวนเดินทางบกผ่านกัมพูชาเข้ามาทางชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว
  • ชาวจีน   ชาวจีนได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2373 - 2383 โดยเดินทางมาโดยเรือสำเภา ต่อมาในปี พ.ศ.2403 - 2419 ได้เดินทางมาไทยโดยเรือกลไฟ จากการสำรวจ เมื่อปี พ.ศ.2447 พบว่ามีชาวจีนมาอยู่ตามมณฑลต่าง ๆ ของไทย รวมทั้งที่อยู่ในมณฑลปราจีนบุรี ซึ่งรวมถึงจังหวัดสระแก้วด้วย มีชาวจีนอยู่ประมาณ 36,000 คน
  • ชาวย้อ   มีถิ่นเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองปันนา หรือยูนนาน ในประเทศจีนปัจจุบัน แล้วได้อพยพเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในแขวงไชยบุรี ของประเทศลาวในปัจจุบัน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกชาวย้อได้ถูกเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ กวาดต้อนไปอยู่ที่เมืองหลวงพระบาง เมืองคำเกิด เมืองคำม่วน หลังจากนั้นได้ถูกกองทัพไทยกวาดต้อนมาที่เมืองท่าอุเทน แล้วอพยพไปอยู่ที่เมืองกาฬสินธ์ มหาสารคาม อุดรธานี สกลนคร และสระแก้ว ในเขตอำเภอเมือง ฯ
  • ชาวกลาหรือเงี้ยว   มีถิ่นเดิมอยู่ในรัฐฉาน (ไทยใหญ่) ในประเทศพม่า ชาวไทยใหญ่เรียก ชาวกลา หรือเงี้ยวว่า ตองซู่ ชอบเดินทางมาค้าขาย ในหัวเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เข้ามาอาศัยอยู่ในเขตอำเภออรัญประเทศ และอำเภอเมือง ฯ

<<< ย้อนกลับ ||

จังหวัด » จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม