ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศจีน

เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน
- เมืองปักกิ่ง
- เมืองซีอัน
- เมืองลั่วหยาง
- เมืองหนานจิง
- เมืองไคเฟิง
- เมืองหังโจว
- เมืองอันหยาง

เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน

เมืองซีอัน

 

ซีอาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี  ซีอาน เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองหนึ่ง ก่อนราชวงศ์ โจวตะวันตก ภูมิอากาศของภูมิภาคนี้อบอุ่น มีฝนตกมาก มีปริมาณฝนเทียบได้ใกล้เคียงกับภูมิภาคด้านใต้ของประเทศจีนในปัจจุบัน ดังนั้น ประชากรที่นี่จึงค่อนข้างมาก ทางตะวันออกของ ซีอาน ห่างไปประมาณ 6 กิโลเมตร มีหมู่บ้านชื่อ ปั้น-ภอ-ฌุน ได้มีการค้นพบหมู่บ้านที่มีอายุกว่า 6 พันปี ซึ่งมีประชากรประมาณ 500 คน ฮ่องเต้ของราชวงศ์ โจวตะวันตก ได้เคยสร้างเมืองหลวง 2 เมือง ทางตะวันตกของ ซีอาน    ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ ฉิน ( ฉิน ษื่อ หวง ตี้ = จิ๋น ซี ฮ่อง เต้ ) เมื่อรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียวแล้ว ได้สถาปนาเมืองหลวงของประเทศขึ้น คือ เมือง เษียนหยาง ตั้งอยู่ทางเหนือของ ซีอาน ของปัจจุบัน จัดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้น มีประชากรประมาณ 5 ถึง 6 แสนคน เกือบเท่ากับ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ แต่จอมจักรพรรดิทรงเห็นว่า เมืองหลวง เษียนหยาง ยังมีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ จึงทรงโปรดให้สร้างเมือง เออฝาง ขึ้นทางใต้ของเมือง เษียนหยาง กล่าวกันว่า หลังจากราชวงศ์ฉินถูกชาวนาโค่นบัลลังก์แล้วบรรดาพระราชวังและตำหนักในเมืองทั้งสองถูกเผาทำลายสิ้น โดยใช้เวลาเผานานถึง 3 เดือน

สมัย ราชวงศ์ฮั่น มีเมืองหลวงใหม่ชื่อ ฉางอาน ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ระหว่างที่ตั้งเมืองหลวงเก่าทั้งสอง ปัจจุบันยังสามารถมองเห็นที่ตั้งเมืองฉางอานได้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ซีอาน เมือง ฉางอาน ของราชวงศ์ฮั่น นี้มีอาณาเขตโดยรอบ 25,000 เมตร พื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร ตำหนักภายในเมืองมีจำนวนมากและมีขนาดใหญ่ เล่ากันว่า หลังจากสร้างตำหนักเสร็จแล้ว องค์จักรพรรดิฮั่น ตรัสว่า  "ช่างใหญ่อะไรปานนี้"   800 ปีหลังจากนั้น จักรพรรดิ ราชวงศ์สุย ได้สร้างเมืองหลวงอีกเมืองหนึ่งขึ้นทางใต้ของ ฉางอาน ของราชวงศ์ฮั่น ชื่อ ต้าษิ้ง และเปลี่ยน ฉางอาน เป็นสวนดอกไม้ส่วนพระองค์ และเนื่องจากจักรพรรดิราชวงศ์สุย มาจากตระกูล หยาง ผู้คนจึงเรียกเมืองนี้ว่า เมืองตระกูล หยาง  ถึงราชวงศ์ถัง องค์จักรพรรดิได้เปลี่ยนชื่อเมือง ต้าษิ้ง เป็น ฉางอาน ขณะเดียวกันก็ดำรงการก่อสร้างเมืองอย่างต่อเนื่อง จนเมือง ฉางอาน มีอาณาเขตโดยรอบถึง 36,700 เมตร พื้นที่ 84 ตารางกิโลเมตร เมือง ฉางอาน ของราชวงศ์ถัง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนพื้นโลกในขณะนั้น มีความสัมพันธ์ด้านการค้ากับประเทศต่าง ๆ มากกว่า 300 ประเทศ ชาวต่างประเทศจำนวนไม่น้อยมีถิ่นพำนักในเมืองนี้จำนวนหนึ่งทำงาน อีกจำนวนหนึ่งเรียนหนังสือ อาจจะพูดได้ว่า ฉางอาน เป็นเมือง นานาชาติเมืองหนึ่ง แต่ที่น่าเสียดายคือ ปลายราชวงศ์ถัง มีสงครามไม่หยุดหย่อน สิ่งก่อสร้าง 300 ปี ของ ฉางอาน ถูกทำลายหมดสิ้น เหลือเพียงสถูปห่านป่าใหญ่ กับ สถูปห่านป่าเล็ก เท่านั้น

หลังจาก ราชวงศ์ถัง มา 2 - 3 ราชวงศ์ แม้ว่าที่ ฉางอาน จะมีการก่อสร้างอีกจำนวนหนึ่ง แต่ตัวเมืองดั้งเดิมกลับเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเจน จนถึงปีแรกของ ราชวงศ์ หมิง เมือง ฉางอาน ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ซีอาน เป็นชื่อที่ใช้ตราบถึงปัจจุบัน เมือง ซีอาน ที่ปรากฏในปัจจุบัน เป็นเมืองที่ถูกสร้างมา 600 ปีก่อนราชวงศ์หมิง     300 ปีก่อนหน้านี้ เมือง ซีอาน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตัวเมืองในปัจจุบันมีพื้นที่มากถึง 129 ตารางกิโลเมตร เปรียบกับ ฉางอาน ในสมัยราชวงศ์ถัง แล้วมีพื้นที่ใหญ่กว่าร้อยละ 50 มีจำนวนประชากรมากถึง 1 ล้าน 5 แสนคนโดยประมาณ ภายในเมือง นอกจากจะสร้างอาคารบ้านเรือนสมัยใหม่จำนวนมากแล้ว ยังบูรณะสวนสาธารณะ กับ โบราณสถานที่มีชื่อเสียง จำนวนหนึ่งด้วย

หอนาฬิกากลางเมือง ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง บรรดาเมืองหลวงในประวัติศาสตร์หลาย ๆ แห่งต่างมี หอนาฬิกา แต่ไม่มีที่ไหนจะมีชื่อเสียงอย่างของ ซีอาน สิ่งก่อสร้างสำคัญอีกแห่งหนึ่งทางด้านใต้ของหอนาฬิกาที่ถนนชื่อ ซานเซวี๋ย เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ของมณฑลส่านซี ภายในมีแท่ง ศิลาจารึก ที่มีชื่อเสียง ซึ่งถูกทำขึ้นในสมัย ราชวงศ์ ซ่ง ( ซ้อง ) จำนวนมากกว่า 1 พัน แท่ง ด้านใต้ของ ซีอาน ยังมี สถูป ห่านป่าใหญ่ กับ สถูป ห่านป่าเล็ก เป็นสิ่งก่อสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้ปรากฏ สิ่งมหัศจรรย์ ที่ตะลึงคนทั่วโลกเกิดขึ้น คือการค้นพบ กองทัพ หุ่น ทหาร และ ม้า ประจำสุสานของ จอมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ ฉิน ( จิ๋น ซี ฮ่อง เต้ ) เป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งของโลก เช่นเดียวกับ กำแพงเมืองจีน สุสานของจอมจักรพรรดิ ตั้งอยู่ที่อำเภอ หลินถง ทางตะวันออกของ ซีอาน กล่าวกันว่า เมื่อ จอมจักรพรรดิ ขึ้นครองราชย์ ก็ได้เริ่มสร้างสุสานทันที มีประชาชนร่วมก่อสร้างมากกว่า7แสนคน

ปี ค.ศ. 1974 เป็นปีที่พบสุสานของ องค์ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ ฉิน เมื่อพบหลุมหุ่นทหาร และ ม้า ภายหลังได้พบหลุมหุ่นอย่างเดียวกันนี้อีก 2 แห่ง ภายในหลุม เป็นหุ่นทหาร และ ม้า ที่มีขนาดเท่า คน และ ม้า จริง ๆ รวม 3 หลุมที่ค้นพบ ประมาณว่า มี หุ่น ทหาร และ ม้า มากกว่า 1 หมื่นหุ่น ในปี ค.ศ. 1980 ได้มีการค้นพบหลุมอีก 1 แห่งทางตะวันตกของสุสานจอมจักรพรรดิ มี หุ่นทหาร และ ม้า ที่ทำด้วยทองแดง สามารถพูดได้ว่า เทคนิคการหล่อโลหะในยุคนั้น เป็นเทคนิคระดับสูงทีเดียว ปัจจุบัน สถานที่นี้ได้ถูกพัฒนาเป็น พิพิธภัณฑ์ หุ่น ทหาร และ ม้า เรียบร้อยแล้ว ทุก ๆ วัน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีน และ ชาวต่างชาติ ไปเยี่ยมชมจำนวนมาก

ข้อมูลทั่วไป
ชนเผ่า
เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน
เมืองทรงเสน่ห์
ท่องเที่ยวเมืองจีน

พิเชฎฐ์ ชัยยัง การศึกษาอิสระ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สำนักบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงราย มกราคม 2553
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ