ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

กัมพูชา (Cambodia)

The Brief History of Cambodia Monarchy

หน้า 2

Funan ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในจดหมายเหตุจีน สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 3 นักภาษาศาสตร์เชื่อว่า ชาวจีนบันทึกคำ Funan จากคำ bnam ซึ่งเป็นคำเก่าขแมร์ที่หมายถึง ภูเขา จดหมายเหตุจีนระบุว่า ชาวฟูนัน เป็นชนชาติที่ใช้วัฒนธรรมอินเดีย อาศัยในบ้านไม้ หลังคามุงด้วยจาก หรือใบตาล และพูดภาษาขแมร์ แต่เขียนด้วยอักษรสันสกฤต ชาวฟูนันมีความสามารถในการขุดคลอง และสร้างท่าเรือตามลำน้ำต่าง ๆ โดยใช้ทักษะด้านวิศวกรรมที่ได้รับจากพ่อค้าชาวอินเดีย คลองระบายน้ำและชลประทานAngkor Borei เป็นแบบอย่างที่แสดงถึงความสามารถของชาวฟูนัน ในด้านการเกษตร การปลูกข้าว และการได้มาซึ่งแหล่งน้ำจืดเลี้ยงประชาชนของตน นอกจากนั้น ชาวฟูนัน ยังได้รับชื่อว่าเป็นนักผจญภัย ชอบเดินเรือไปที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในแผ่นดิน ได้มีการสร้างท่าเรือ รวมทั้งมีคลังสินค้าไว้หลายแห่ง เพื่อเก็บสินค้ามีค่าสูง เช่น หนังสัตว์ นอแรด เครื่องเทศ และทองคำ ทั้งนี้ ก่อนที่ชื่อฟูนัน จะจางหายไปจากจดหมายเหตุของจีน มีการบันทึกไว้ว่า ในช่วงปี 539 กษัตริย์ Rudravarman I ได้ส่งแรดเป็น ๆ ให้แก่จักรพรรดิ์จีน 1 ตัว

Chenla period ( อาณาจักรเจนละ ) ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 6 ชาวเจนละ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือได้แยกตัวเป็นอิสระและล้มล้างอาณาจักรฟูนันไปในศตวรรษที่ 7 ในเวลาดังกล่าว Bhavavarman I ได้สร้างเมืองหลวงขึ้นที่ Sambor Prei Kok ( สมโบร์ ไพรกุก ) จังหวัดกำปงธม ผู้สืบทอดคือ Ishanavarman I (610 – 625 AD.) ได้สร้างปราสาท Ishanapura เป็นวิหารหลวงขึ้นทางทิศใต้ของกลุ่มปราสาทสัมโบร์ ไพรกุก และถือเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนที่กลุ่มปราสาทบนเกาะชวาจะรับตำแหน่งไปใน100 ปีต่อมา จดหมายเหตุจีนได้บันทึกว่า กษัตริย์ประทับบนบัลลังค์ไม้ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ทรงมงกุฎทองคำ ประดับด้วยอัญมณี เวลาเข้าฝ้าต้องหมอบกราบด้วยหน้าผากจรดพื้น 3 ครั้ง แม้จะเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์เมื่อสูงวัย พระองค์สามารถผนวกรัฐเล็ก ๆ ได้หลายแห่ง ก่อนทอดบัลลังค์ให้กับ Bhavavarman II ราชบุตรซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก จนถึงเหลนของพระองค์คือ Jayavarman I ( 635 – 681 ) กษัตริย์นักรบผู้สามารถแผ่ขยายอาณาจักรได้มาก แต่ท้ายสุดก็ถูกผู้รุกรานชาวอินโดนีเซียฆ่า แล้วยกบัลลังค์ Jayavarman I ให้กับราชบุตรเขยของพระองค์เอง ก่อนจะตกทอดต่อมาถึงราชธิดาของพระองค์ เจ้าหญิง Jayadevi

ประมาณ คริสต์ศตวรรษที่ 8 อาณาจักรเจนละ ได้แบ่งแยกเป็น 2 เมือง คือ เจนละบก และเจนละน้ำ โดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด จนกระทั่ง ในช่วงปลายของคริสต์ศตวรรษที่ 8 การกลับมาจากอินโดนีเซียของ Jayavarman II ได้เป็นจุดเริ่มต้นของราชอาณาจักรเขมรโบราณ

<< ย้อนกลับ || หน้าถัดไป >>

ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา
ข้อมูลทั่วไปประเทศกัมพูชา
พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
การไปประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในกัมพูชา
ระบบภาษีของกัมพูชา
การส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา
ความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา
การสัมปทานที่ดินเพื่อการเกษตรของกัมพูชา
The Brief History of Cambodia Monarchy
สงครามกัมพูชา (1979-1991)
ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ทั้งรักทั้งชัง
การแต่งกายกัมพูชา
เสียมเรียบ นครวัด นครธม

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้