ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา

ความหมายของพุทธจริยศาสตร์
พื้นฐานจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตร์
จุดมุ่งหมายของพุทธจริยศาสตร์
หลักธรรมทางพุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา
หลักจริยธรรม สำหรับปลูกฝังตัวเอง
การบูรณาการจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา
การประยุกต์วิธีการสอนแนวไตรสิกขากับการศึกษา
จริยธรรมกับหลักสูตรทางการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการบูรณาการเนื้อหาจริยธรรม
บรรณานุกรม

พื้นฐานจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตร์

เมื่อพูดถึงพุทธจริยศาสตร์เป็นสาระทางธรรมที่สอดคล้องกันระหว่างจริยธรรมกับพุทธ จริยศาสาตร์แล้วพื้นฐานของจริยธรรมแบบพุทธ นั้นไม่ได้มีพื้นฐานความเชื่ออยู่ที่ภาวะสูงสุดหรือพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่ให้พิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในภาวะที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติโดยอาศัยจากเหตุปัจจัยเพื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแบบพระผู้เป็นเจ้า

ในทางศาสนาพระผู้เป็นเจ้าได้ชี้ให้เห็นถึงวิธีการพื้นฐานหรือจริยธรรมพื้นฐานที่ดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขแบบพื้นฐานระดับกลางและระดับสูงสุด

พื้นฐานจริยธรรมแบบพุทธ คือ ธรรมสำหรับควบคุมความประพฤติเบื้องต้น 3 ทาง คือ

1. ทางกาย - กายทวาร
2. ทางวาจา - วจีทวาร
3. ทางใจ - มโนทวาร

ทางกาย คือ การทำความดีทางกาย 3 ประการ คือ

1) การละเว้นจากการฆ่าสัตว์
2) การละเว้นจากการลักทรัพย์
3) การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ทางวาจา คือ การประพฤติดีทางวาจา 4 ประการ คือ

1) การละเว้นจากการพูดเท็จ
2) การละเว้นจากพูดส่อเสียด
3) การละเว้นจากการพูดคำหยาบ
4) การละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล

ทางใจ คือ การประพฤติดีทางใจ 3 ประการ คือ

1) การละเว้นจากการเพ่งโทษหรือมุ่งร้ายผู้อื่น
2) การละเว้นจากการพยาบาทผู้อื่น
3) การละเว้นจากการประพฤติผิดธรรม(ประพฤติถูกต้องตามหลักธรรม)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย