ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา

ความหมายของพุทธจริยศาสตร์
พื้นฐานจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตร์
จุดมุ่งหมายของพุทธจริยศาสตร์
หลักธรรมทางพุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา
หลักจริยธรรม สำหรับปลูกฝังตัวเอง
การบูรณาการจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา
การประยุกต์วิธีการสอนแนวไตรสิกขากับการศึกษา
จริยธรรมกับหลักสูตรทางการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการบูรณาการเนื้อหาจริยธรรม
บรรณานุกรม

การบูรณาการจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา

       ได้กล่าวถึงความหมายของพุทธจริยศาสตร์และพื้นฐานทางจริยธรรมแบบพุทธศาสตร์และการกำหนดจุดมุ่งหมายโดยรวมแล้วเป็นหลักธรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในแง่ของการประพฤติและการปฏิบัติ ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการนำเอาวัตถุนิยมทางเทคโนโลยี่สมัยใหม่เข้ามาปนเปื้อนในชีวิตประจำวันอย่างไม่มีขีดจำกัด ประเทศไทยก็เป็นสังคมโลกอีกสังคมหนึ่งที่นำวัตถุนิยมเหล่านี้มาใช้จนกระจายไปทั่วในกลุ่มชนทุกระดับ ทำให้มีผลกระทบสภาพต่อความเป็นอยู่ ทางการศึกษา ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างในกลุ่มของเยาวชน ที่กำลังเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ สิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือ ความบกพร่องทางด้านจริยธรรม จึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางจริยธรรมให้เข้มแข็งโดยบรรจุสาระธรรมเหล่านี้ไว้ในหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา

 

การจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนในสถานศึกษานั้นมีการจัดความรู้ที่หลากหลาย ในส่วนของจริยธรรมได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ในตนและในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษานั้นได้ประยุกต์เอาหลักวิธีการสอนแนวไตรสิกขา ที่ประกอบด้วยขั้นตอนในการศึกษา 3 ชั้นคือ ศีล สมาธิและปัญญา เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนาเยาวชนต่อไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย