ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา

ความหมายของพุทธจริยศาสตร์
พื้นฐานจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตร์
จุดมุ่งหมายของพุทธจริยศาสตร์
หลักธรรมทางพุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา
หลักจริยธรรม สำหรับปลูกฝังตัวเอง
การบูรณาการจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา
การประยุกต์วิธีการสอนแนวไตรสิกขากับการศึกษา
จริยธรรมกับหลักสูตรทางการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการบูรณาการเนื้อหาจริยธรรม
บรรณานุกรม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการบูรณาการเนื้อหาจริยธรรม

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กำหนดรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 สาระ

สาระที่ 1 เป็นเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มี 3 มาตรฐาน คือ

  • มาตรฐานสังคมศึกษา 1.1: เข้าใจประวัติความสำคัญหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและนำหลักธรรมของศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วม
  • มาตรฐานสังคมศึกษาที่ 1.2: ยึดมั่นในศีลธรรม การกระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงามและศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
  • มาตรฐานสังคมศึกษาที่ 1.3: ประพฤติดีปฏิบัติตนตามหลักธรรมและศาสนพิธีของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือค่านิยมที่ดีงามและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและการอยู่รวมกันอย่างสันติสุข

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม มี 2 มาตรฐาน คือ

  • มาตรฐานสังคมศึกษาที่ 2.1: ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมายประเพณีและวัฒนธรรมไทยดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
  • มาตรฐานสังคมศึกษาที่ 2.2: เข้าใจระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรีย์เป็นประมุข

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนำสาระทางพุทธศาสนาด้านหลักธรรมและจริยธรรมในมาตรฐานที่ 1-3 นั้นเน้นและให้ความสำคัญกับหลักธรรมและจริยธรรมทางศาสนาสู่การปฏิบัติ การยึดมั่นในศีลธรรมและสอนให้เป็น คนดี ศรัทธาในศาสนาของตนเองสามารถที่จะนำไปปรับใช้และพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมโดยองค์รวมทั้งหมดเพื่อให้เกิดสันติสุขในภาพใหญ่เมื่ออยู่ร่วมกัน ในมาตรฐานที่ 2 สอนให้เคารพกฎหมายและสิทธิที่พึงมีพึงได้ในสังคมไม่ล่วงละเมิดและยึดมั่นในระบอบของประชาธิปไตย จะเห็นได้ว่าจริยธรรมที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรทางการศึกษาได้ถูกปูพื้นฐานให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติมาตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 4 ซึ่งความยากง่ายของเนื้อหาทางจริยธรรมเป็นการเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว คือ การเรียนรู้จากครอบครัวการได้เห็นในสิ่งที่พ่อแม่ปฏิบัติจะทำให้เกิดการซึมซับสิ่งที่ดีงามเป็นประสบการณ์ของชีวิต เพื่อต่อยอดการเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ไกลตัวที่ละเอียดและซับซ้อนขึ้น

ในการจัดการศึกษาปัจจุบันมุ่งเน้นและให้ความสำคัญทาง ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ทางคุณธรรม - ศีลธรรม และจริยธรรม เป็นกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาคนให้มีความพอดีโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ขณะเดียวกันผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ พร้อมกันนั้นก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติอย่างเต็มตามศักยภาพ ให้ความสำคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของคนในสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของสังคมไทยที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพิ่มความรู้ทางด้านศาสตร์สาขาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี่ ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ความรู้ ทักษะในประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีความเป็นคนไทย มีศักยภาพในการศึกษาจึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำคัญๆคือเห็นคุณค่าของตนเองและมีวินัยสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

ในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นให้ได้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเอง ตามความถนัด ตามความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่สำคัญได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองต่อนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ ปลูกฝังและการสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสาระการเรียนรู้ต่างๆมีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผู้สอนต้องคำนึงความพร้อมและพัฒนาการ ทางด้านร่าง อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เทคนิควิธีการเรียนรู้ การรับรู้ ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน โดยใช้วิธีการประเมินจากการติดตามผลการเรียนและการสังเกตเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ควรที่จะใช้รูปแบบ / วิธีที่หลากหลายและวุฒิภาวะของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงและสถานการณ์จริง เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนจากสถานการณ์จริง การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในห้องทดลอง / ภาคสนามและการเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้การวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้สู่คุณธรรม สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมๆกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และ มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา

จริยธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ โดยธรรมชาติ ซึ่งจะต้องพัฒนาขึ้นโดยอาศัยกฎเกณฑ์ความประพฤติที่มนุษย์ควรประพฤติที่ได้จากการทางศีลธรรม หลักปรัชญา ประเพณีและวัฒนธรรม กฎหมายหรือจารีตประเพณี เพื่อประโยชน์สุขอันเกิดแก่ตนเองและสังคมนอกจากนี้จริยธรรมยังใช้แนะแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกความประพฤติหรือการกระทำที่ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้วย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถใช้ระบบการศึกษาพัฒนาให้เกิดแก่ผู้เรียนทุกคน

การประยุกต์หลักพุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา คือ การกำหนดหรือการตีกรอบแห่งการเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา หลักจริยธรรม หลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่การปฏิบัติที่ดี ดังนั้นในระบบการศึกษาแล้วจะเห็นได้ว่าหลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนให้ดีขึ้นทำให้เกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยพัฒนาฐานการเรียนรู้เดิมให้มั่นคงเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่สาระความรู้ใหม่ๆได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันต้องประยุกต์พุทธจริยศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 นอกจากนั้นในปัจจุบันเป็นที่น่ายินดียิ่งนักที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้ดำเนินการโครงการนี้ทั่วประเทศ ทำให้วางใจได้ว่าพระพุทธศาสนาและหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้รับการดูแลและสู่การบูรณาการการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างภูมิกันทาง กาย วาจา และใจให้กับเยาวชนของชาติให้เข้มแข็งตลอดไปดังบทกลอนของนักภาษาศาสตร์ คือ ผศ. ศรี แนวณรงค์ ประพันธ์ไว้ว่า


     จริยศาสตร์พุทธวิสุทธิ   สร้างเสริมผลิคุณธรรมนำศึกษา
การเรียนดีมีวินัยใช้ปัญญา   แก้ปัญหา การศึกษา พัฒนาไกล
วิชาการ นั่นงาน การเรียนเล่า   จริยา นั่นเรา เฝ้าอาศัย
คู่การเรียน เพียรระวัง หยุดรั้งใจ   สังวรใน พฤติกรรม นำอบาย
สติมั่น หมั่นตรอง ผองการกิจ   เรียนสัมฤทธิ์ ชิดธรรม นำเฉิดฉาย
สมาธิ มั่นคง ดำรงกาย   จุดมุ่งหมาย คนดี-เก่ง เชลงบุญ.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย