ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา

ความหมายของพุทธจริยศาสตร์
พื้นฐานจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตร์
จุดมุ่งหมายของพุทธจริยศาสตร์
หลักธรรมทางพุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา
หลักจริยธรรม สำหรับปลูกฝังตัวเอง
การบูรณาการจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา
การประยุกต์วิธีการสอนแนวไตรสิกขากับการศึกษา
จริยธรรมกับหลักสูตรทางการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการบูรณาการเนื้อหาจริยธรรม
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 • พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). การคณะสงฆ์กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) , 2542.
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1-2) พุทธศักราช 2542-2544, ปรับปรุง 2546-8.
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540.กรุงเทพฯ:อาทรการพิมพ์, 2540.
 • พระเมธีธรรมาลังการและคณะ. งานวิจัย “เรื่อง การศึกษาศักยภาพการบริหารการศึกษาโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีตามทรรศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนและนักเรียน: ศึกษาเฉพาะ กรณีวัดจองคำ จังหวัดลำปาง”. 2547.
 • ศรี แนวณรงค์. บทความทางวิชาการหลักพุทธธรรม. วารสารวิทยาลัยเอกชน.2523.
 • สิริพัชร์ เจษฏาวิโรจน์.ผศ.ดร. จริยธรรมและภาวะผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2550.
 • สุวรรณ เพชรนิล.รศ. พุทธปรัชญา.กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงจันทร์การพิมพ์, 2528.
 • ลำดวล ศรีมณี.พ.ต.ท. ดร. จริยธรรมและจริยศาสตร์ตะวันออก.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ดอกแก้ว, 2538.
 • สนิท ศรีสำแดง.พุทธศาสนาหลักการศึกษา:ภาคทฤษฎีความรู้.กรุงเทพฯ: นีลนาราการพิมพ์, 2534.
 • บุญมี แท่นแก้ว.ผศ.จริยศาสตร์.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2539.
 • ประภาศรี สีหอำไพ.ศ. พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย