ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง

ความหมายของปรัชญาและอุดมการณ์
แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
การกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
ปรัชญาแห่งความสำเร็จ
ประโยชน์ของการกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
แนวทางการกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
การส่งเสริมปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง

ประโยชน์ของการกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองของบุคคลในองค์การ ควรเริ่มต้นด้วยการเสริมสร้างปรัชญา และอุดมการณ์ที่พึงปรารถนาเสียก่อน การกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ที่เหมาะสมดีงามจะมีคุณประโยชน์สำคัญ ดังต่อไปนี้

 1. การกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ที่ดีงามช่วยให้บุคคลมีกรอบความคิด ความเชื่อ จุดหมาย และหลักการของการดำเนินชีวิตของตนเอง ที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยเป็นกรอบความประพฤติและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามมา
 2. การกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ที่ดีงามจะมีส่วนช่วยปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการ ปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมของบุคคล
 3. การกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ของบุคคลจะเป็นที่มาของการกำหนดปรัชญาและ อุดมการณ์ร่วมกัน เป็นที่มาของพลังกลุ่มและพลังความมุ่งมั่นที่สอดคล้องกัน จะเป็นผลดีต่อองค์การโดยรวม ๆ ด้วย

 

นอกจากนี้การกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ของบุคคลจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการสร้างอุปนิสัยที่ดี 9 ประการ ได้แก่

 • อุปนิสัยที่ 1 มองทุกอย่างอย่างที่มันเป็นอยู่จริง มีทัศนคติที่ดีท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันอันล้ำค่า อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อดีต และก็ไม่ใช่อนาคต
 • อุปนิสัยที่ 2 สร้างจิตสำนึกตระหนักในคุณค่าของตนเอง มีข้ออ้างเสมอคือบุคลิกอย่าง หนึ่งของผู้ไม่ประสบผลสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงไม่มีคำว่าสาย เราต้องทำตัวคู่กับความรู้สึกว่ามีคุณค่าด้วย เราทุกคนล้วนต้องการมีค่า
 • อุปนิสัยที่ 3 วิธีการเลือกเป้าหมาย โดยการเลือกเป้าหมายนั่นต้องอย่าเลือกหรือสร้าง เป้าหมายที่ไม่สามารถทำได้จริง และอย่าตั้งเป้าหมายต่ำเกินไป
 • อุปนิสัยที่ 4 ปลูกฝังอุปนิสัยแห่งความสำเร็จให้กับตน โดยจัดระบบกิจกรรมแต่ละวัน วางแผนงานในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ รายเดือน กระทั่งรายปี อย่าประวิงเวลา และรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ตลอดจนสร้างความประทับใจครั้งแรก ต้องทำให้ดีที่สุดโดยไม่ใช้เวลาเตรียมตัวมากเกินไป
 • อุปนิสัยที่ 5 เชี่ยวชาญศิลปะแห่งการสื่อสาร ได้แก่ จงเผชิญหน้ากับปัญหาทันที วิธีเดียว ที่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยตรงก็คือ การติดต่อพูดคุยกับคนคนนั้น ควรสื่อสารกับพวกเขาโดยตรง อย่าตัดหนทางตัวเอง พยายามสร้างความประทับใจแรกให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จงพยายามสร้างสัมพันธ์มิตรไม่ใช่ศัตรู
 • อุปนิสัยที่ 6 ความสำเร็จทางลัดโดยการเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้อื่น
 • อุปนิสัยที่ 7 สร้างความก้าวหน้าจากความกดดัน นั่นคือคนที่ประสบความสำเร็จใช้ความ กดดันเป็นแรงส่ง และใช้ความกดดันรังสรรค์ผลงาน
 • อุปนิสัยที่ 8 คนที่อึดกว่าคือคนที่ประสบความสำเร็จในบั้นปลาย เช่น รู้จักปรับตัวพร้อม รับสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา คิดว่าศัตรูคือยาชูกำลัง และจงหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษคนอื่นเพราะเป็นกลไกสร้างความเสื่อ
 • อุปนิสัยที่ 9 ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพื่อความสำเร็จอันยั่งยืน วิธีการรับมือกับความสำเร็จ หมั่นสำรวจตัวเองอยู่เสมอว่า “เรามาถึงจุดนี้อย่างไร” การเตือนตัวเองนี้มีความสำคัญมากด้วยเหตุผล 2 ประการ คือประการแรกจะช่วยเตือนเราว่าปัจจุบันไม่ใช่โชคช่วยหรือความบังเอิญ และประการที่สองจะช่วยเตือนให้คนเรารำลึกถึงความไม่ประมาท

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้