ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง

ความหมายของปรัชญาและอุดมการณ์
แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
การกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
ปรัชญาแห่งความสำเร็จ
ประโยชน์ของการกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
แนวทางการกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
การส่งเสริมปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง

แนวทางการกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง

แนวทางการกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ของบุคคลให้บรรลุตามเป้าหมายของตนเองและองค์การนั้น สามารถพิจารณาได้จากการจำแนกบุคคลได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มผู้ที่ไม่มีปรัชญา และอุดมการณ์เลย หรือมีปรัชญาและอุดมการณ์ไม่แน่นอน
 2. กลุ่มผู้ที่มีปรัชญา และอุดมการณ์ที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความดีที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับ
 3. กลุ่มผู้ที่มีปรัชญาและอุดมการณ์ที่เหมาะสมดีงาม แน่วแน่และมั่นคง

เมื่อมีการจำแนกบุคคลออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว จะเห็นว่าการกำหนดปรัชญาอุดมการณ์ให้สอดคล้องเป็นเรื่องที่ทำง่ายขึ้น เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรมีการกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ที่แน่นอน เหมาะสมดีงามและมั่นคงถาวร จะมุ่งตรงไปสู่กลุ่มที่ 1 และ 2 โดยใช้ประโยชน์จากบุคคลกลุ่มที่ 3 เป็นแบบอย่าง และเป็นผู้มีบทบาทช่วยโน้มน้าวชักจูงผู้อื่น

สำหรับคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคลที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่

 1. มีความสามัคคีกัน
 2. มีความขยันขันแข็งในการงาน
 3. ศึกษาหาความรู้อยู่เป็นนิจ
 4. ใฝ่ก้าวหน้าหาความเจริญใส่ตัว
 5. คิดพึ่งตนเชิดชูตน
 6. รักเกียรติเสมอตน

นอกจากนี้ อัญญา ศรีสมพร (2548) กล่าวถึงสูตรพัฒนาตนเองที่สร้างความเจริญรุ่งโรจน์มาสู่ตน ได้แก่

 1. ความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ (goal) มีจุดมุ่งหมายที่เลือกเน้นพิจารณา
 2. จิตคณะสามัคคี (the mastermine) การร่วมงาน ร่วมใจ
 3. ศรัทธาประยุกต์ (applied faith) ใช้อำนาจอันไม่มีขอบเขตจำกัดหรือพลังอำนาจ มาช่วยสร้างจุดมุ่งหมาย
 4. บุคลิกลักษณะที่น่ารัก (a pleasing personal) ผลรวมของสิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบเป็น ตัวบุคคล อันจูงใจให้บุคคลเกิดความรัก นิยมชมชอบ
 5. บริการเกินคาดหมาย (going to the extra mile) การทำงานให้มากกว่าค่าจ้าง หรือ รางวัลที่ได้รับในปัจจุบัน
 6. ความริเริ่ม (personal initiative) สิ่งที่ถูกที่ควรโดยไม่ต้องมีคนบอก
 7. ความมีวินัยในตนเอง (self discipline) มีการคิดก่อนทำ ควบคุมอารมณ์
 8. ความตั้งใจที่มีการควบคุม (controlled attention) การรวมกำลังด้านต่าง ๆ ตามความสามารถ
 9. ความกระตือรือร้นที่มีการควบคุม (controlled enthusiasm) สิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ บุคคลทำงานในขณะนั้น
 10. จิตนาการสร้างสรรค์ (creative version) ใช้จิตใต้สำนึกสร้างแผนการต่าง ๆเพื่อทำให้ จุดมุ่งหมายอันเด็ดเดี่ยวของตนบรรลุผล
 11. การสร้างชัยชนะแห่งความพ่ายแพ้ (leaning on defeat)
 12. การประมาณการงบประมาณเวลาและเงิน (budgeting and money)
 13. ความรู้สึกนึกคิดทางดีงาม (a position on mental attitude)
 14. การคิดที่ถูกต้อง (accurat thinking) เฉลียวฉลาด ปรับแนวคิดให้เป็นจริงที่เป็น ประโยชน์และเป็นการสร้างสรรค์
 15. หลักการสร้างสุขภาพ (sound health)
 16. หลักแห่งความร่วมมือ (cooperation)
 17. พลังแห่งจักรวาล (cosmic habit health) การประยุกต์นำธรรมชาติมาใช้ใน

การสร้างนิสัยอันดีงาม และสร้างความปรารถนาแน่วแน่ ดังนั้นแนวการส่งเสริมตนเองควรจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 1. ตั้งจุดมุ่งหมายให้แน่วแน่
 2. แน่วแน่ที่จะพากเพียร
 3. แก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง
 4. ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา
 5. ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
 6. บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น

สำหรับเกณฑ์ที่บุคคลนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเองเพื่อทำให้ตนเองประสบคำว่า “ความสำเร็จ” นั้น บุคคลที่จะประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตที่น่าเคารพนับถือจะต้องยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. มีความสุขสี่ประการ คือ ความสุขอันชอบธรรมที่ควรเรียกว่า “สุขของคฤหัสถ์ 4” คือ

 • อัตถิสุข คือ สุขอันเกิดจากการมีทรัพย์
 • โภคสุข คือ สุขจากการใช้ทรัพย์
 • อนณสุข คือ สุขจากความไม่เป็นหนี้
 • อนวัชชสุข คือ สุขจากการประพฤติไม่มีโทษ

2. กำกับชีวิตด้วยธรรมสี่ คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับการครองชีวิตของคฤหัสถ์ เรียกว่า “ฆราวาสธรรม 4” คือ

 • สัจจะ คือ ดำรงมั่นในความซื่อตรง จริงใจ พูดจริง
 • ทมะ คือ การฝึกตน บังคับควบคุมตัวเองได้
 • ขันติ คือ มุ่งมั่นทำหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร
 • จาคะ คือ ความเสียสละ มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือผู้อื่น

3. รับผิดชอบชีวิตที่เกี่ยวข้อง คือ ความสัมพันธ์ที่ดีงาม อบอุ่นเป็นสุข คือ

 • งอกงามด้วยศรัทธา คือเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย
 • งอกงามด้วยศีล คือ มีความประพฤติดีงามสุจริต
 • งอกงามด้วยสุตะ คือ มีความรู้จากการสดับตรับฟัง
 • งอกงามด้วยจาคะ คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 • งอกงามด้วยปัญญา คือ เข้าใจเหตุผลและความจริงตามสภาวะ
 • ครองตนเป็นพลเมืองที่ดี นำครอบครัวไปสู่ความสงบสุขเป็นพลเมืองที่ดี

4. การดำรงชีวิตด้วยการยึดหลักที่เรียกว่า “สังคหวัตถุ “4“ คือ

 • ทาน มีการแบ่งปัน รู้จักให้ผู้อื่น
 • ปิยวาจา พูดไพเราะ อ่อนหวาน นิ่มนวล
 • อัตถจริยา เสมอต้นเสมอปลาย
 • สมานัตตา บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

 

5. เผชิญกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอย่างมีคุณค่า

 • ลดรายการที่ไม่จำเป็น เช่น สินค้ายี่ห้อดัง ๆ
 • ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องอำนวยความสะดวก
 • ลดความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าอุปโภค
 • ใช้ของต่าง ๆ อย่างทะนุถนอม
 • ลดปริมาณสินค้าที่ไม่จำเป็น

6. เน้นคุณภาพมากกว่าความเคยชิน
7. มีความอดออมอดกลั้น

นอกจากนี้การกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเองที่ดีมีความเหมาะสมจะนำไปสู่แนวทางการสร้างความสุขกับการทำงานของบุคคลในแต่ละองค์การให้มีประสิทธิภาพ บุคคลจึงควรหาแนวทางในการส่งเสริมปรัชญาและอุดมการณ์พัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. หาจุดดีของงาน
2. หาจุดดีของเพื่อนร่วมงาน
3. แสวงหาความรู้ความชำนาญ
4. ทำงานที่ไม่เป็นโทษ
5. เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
6. มีอิทธิบาทสี่ในการทำงาน
7.. เซียมซี 10 ประการ เพื่อความสุขและสำเร็จในการทำงาน

 1. มีกัลยาณมิตร
 2. มีความถนัดส่วนตัว
 3. มีอิทธิบาทสี่
 4. มีการวางแผนชีวิต
 5. มีเป้าหมายชัดเจนแน่นอน
 6. บริหารร่างกายให้แข็งแรง
 7. ทำงานทุกชนิดให้เป็นสุข
 8. บริหารจิตให้สะอาด สว่าง สงบ
 9. อ่าน พูด เขียน ให้เกิดความพอเหมาะพอดี
 10. ฝึกคุณสมบัติคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม

8. เสริมสร้างจิตให้พึงประสงค์
9. หลักธรรมรัฐในการทำงาน
10. จงทำงานด้วยความราบรื่น
11. แบ่งเวลาให้เป็น
12. อย่านึกถึงความสมบูรณ์แบบของงาน ให้นึกถึงความสำเร็จของงาน
13. เรียนรู้การผ่อนคลาย
14. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

นอกจากนี้จงพยายามพัฒนาตนเองให้ติดเป็นนิสัย เพื่อว่าชีวิตจะได้ดีขึ้นไปด้วย ตัวอย่างเช่น ในประเทศญี่ปุ่นมีคำกล่าววลีหนึ่งว่า “อันตรายของนักธุรกิจที่ทำงานเป็นปีที่ 3” หมายความว่า พนักงานจะเริ่มรู้สึกท้อถอยหลังจากทำงานมาแล้ว 3 ปี และงานที่ทำ ก็จะกลายเป็นเพียงทำเป็นพิธีเท่านั้น ทำงานด้วยความเฉื่อยชา ไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้พนักงานไม่มีคุณภาพ และการที่บุคคลจะเอาชนะอุปสรรคในลักษณะนี้หรือความเด็ดเดี่ยวที่จะแก้ปัญหายุ่งยากนี้ซึ่งนับวันจะยากยิ่งขึ้นเมื่อบุคคลก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น แต่สามารถกระทำได้โดยการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดนิ่ง พยายามหาความรู้อยู่ตลอด เพราะการพัฒนาตนเองจะเป็นการสร้างความสามารถของแต่ละบุคคลเองให้มีมากขึ้นและการพัฒนาความสามารถที่ยังไม่ได้พัฒนาของตนเองด้วย โดยเหตุที่มนุษย์มีความต้องการที่จะให้ตนเองเจริญก้าวหน้า ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงต้องพยายามพัฒนาตนเองเพื่อให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย