ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง

ความหมายของปรัชญาและอุดมการณ์
แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
การกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
ปรัชญาแห่งความสำเร็จ
ประโยชน์ของการกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
แนวทางการกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
การส่งเสริมปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง

การส่งเสริมปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง

     เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ พัฒนาตนเองควรทำความเข้าใจกับสิ่งสำคัญดังต่อไปนี้

 1. การกระทำในเชิงบวก บุคคลจะต้องมีความคิดที่จะกระทำให้เป็นเชิงบวกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือสร้างแรงดลใจให้อยากแก้ปัญหาคนทำงาน หากบุคคลเพียงทำงานตามคำสั่งเท่านั้น บุคคลนั้นจะไม่มีวันพัฒนาความสามารถของตนเองได้
 2. สะสมข้อมูล หากไม่มีข้อมูลเข้า (input) แล้วจะมีผลออก (output) ได้อย่างไร การ พัฒนาตนเองก็เช่นกัน การสะสมข้อมูลเพื่อให้ตนเองรอบรู้มากขึ้น จึงเป็นการช่วยพัฒนาตนเองให้รอบรู้และมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
 3. พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนาตนเองโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทำได้หลายวิธี เช่น
  - การระดมมันสมอง (brainstroming) วิธีการนี้จะทำให้พนักงานทุกคนได้มีอิสระเสรี ทางความคิด มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  - รายการตรวจสอบ (checkist) วิธีการนี้จะช่วยกระตุ้นให้คนพิจารณาในสิ่งที่อาจจะ มองข้ามไปได้ ควรตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน

 

ดังนั้นสรุปได้ว่าแนวการส่งเสริมให้บุคคลกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและองค์การ มีดังต่อไปนี้

 1. ศึกษาปรัชญาและอุดมการณ์ของบุคลากรในองค์การด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ใช้แบบสอบถาม ใช้การสัมภาษณ์ หรือใช้การเขียนตอบอิสระ เป็นต้น
 2. ประเมินพฤติกรรมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้วยวิธีการสังเกต หรือ วิธีการประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยประสิทธิภาพในการทำงาน ที่สมควรเสริมสร้างปรัชญาและอุดมการณ์ในการทำงานให้เหมาะสม กลุ่มผู้มีลักษณะด้อยในปรัชญาและอุดมการณ์ และกลุ่มผู้ขาดปรัชญาและอุดมการณ์
 3. จัดกิจกรรมเริมสร้างปรัชญาและอุดมการณ์ที่พึงปรารถนา เช่น
  - จัดกลุ่มคุณภาพขนาดเล็กให้มีบุคลากรผู้มีปรัชญาและอุดมการณ์ดีเป็นแกนนำ
  - ใช้กระบวนการกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อเกี่ยวกับปรัชญา และอุดมการณ์
 4. เปิดโอกาสให้บุคคลในองค์การได้กำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันในการระบุปรัชญาและ อุดมการณ์ที่สมาชิกกลุ่มปรารถนาจะยึดถือ
 5. ติดตามการประเมินผลการพัฒนาปรัชญาและอุดมการณ์
 6. จัดให้การเสริมแรงยกย่อง ยอมรับผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงปรัชญา และอุดมการณ์ที่พึง ปรารถนา และมีพฤติกรรมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง คือ หลักการเป็นบุคคลยึดถือสำหรับการพัฒนาตนเอง บุคคลทุกคนมีความจำเป็นต้องคิดพัฒนาตนเอง เพราะการพัฒนาตนเองสามารถกระทำได้ทุกคน โดยแนวทางปรัชญาและอุดมการณ์แห่งจุดมุ่งหมายของการมีชีวิต 3 ประการคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ และปรมัตถะ ทั้งนี้การกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งจำเป็นของบุคคลที่จะทำให้ บุคคลแต่ละคนจำเป็นต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม บุคคลจะต้องพึ่งตนเอง นำตนเองได้ และไม่มีอะไรสายเกินไปสำหรับการตั้งต้นปรับปรุงตนเองเพื่อเพิ่มค่าแก่ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว ชีวิตการทำงานและชีวิตสังคม

สำหรับแนวทางในการกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเองนั้นสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มตามลักษณะเป้าหมายของชีวิตได้แก่ สุขนิยม วิมุตินิยม ปัญญานิยม และ มนุษยนิยม ทั้งนี้เพราะการที่บุคคลมีเป้าหมายของชีวิตเชิงบวกจะทำให้การเลือกและใช้วิธีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเป็นไปด้วยความมีคุณค่า มีความสุขในชีวิต เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่มีเป้าหมายของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่มีเลยจะทำให้บุคคลนั้นดำรงชีวิตอย่างไม่มีความมุ่งหมาย ไม่มีอนาคตเพราะไม่มีความหวังใด ๆ ไม่มีหลักการและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อตนเองและต่อสังคม ไม่สามารถทำตนให้มีคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม และอาจนำตนเองสู่ความทุกข์ ความเสี่ยงของชีวิต และเป็นพิษภัยต่อคนอื่นอันไม่เป็นผลดีต่อองค์การ

ดังนั้นปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเองนั้นจึงต้องมีการกำหนดและนำมาปฏิบัติ ตลอดจนหาวิธีการและแนวทางในการส่งเสริมให้ปรัชญาและอุดมการณ์ของตนเองนั้นเป็นไปตามเป้าหมายของชีวิตในเชิงประสงค์ที่ดีทั้งต่อตนเองและสังคมโดยนำหลักการทางพุทธศาสนาเข้ามาประยุกต์ได้ เช่น สุขของคฤหัสถ์ 4 ฆราวาส 4 อิทธิบาท 4หรือเซียมซี 10 ประการ เป็นต้น และจัดกิจกรรมเสริมปรัชญาและอุดมการณ์ที่ดีโดยนำบุคคลที่ดีมาเป็นแบบอย่างโดยเปิดโอกาสให้กับทุกคนให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาปรับปรุงปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย