ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง

       ในการดำเนินงานขององค์การนั้น ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้ทุกองค์การต่างหาแนวทางเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตวิญญาณของความเป็นคนคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ที่กำหนดให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การพัฒนาคนที่ได้ผลที่สุด คือ การที่บุคคลมีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง แม้องค์การจะมีกระบวนการฝึกอบรมเร่งเร้าให้บุคคลขององค์การได้พัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถต่าง ๆ แต่ถ้าบุคคลไม่มีความพอใจและไม่ตั้งใจที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง การฝึกอบรมซึ่งเป็นกระบวนการจากภายนอกนั้นก็แทบจะเปล่าประโยชน์ ตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีความปรารถนาและมุ่งมั่นตั้งใจจะปรับปรุงตนเอง การพัฒนาก็จะเกิดขึ้นได้อย่างดี จุดเริ่มต้นของความคิดในการพัฒนาตนเองก็คือการมีปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง

ความหมายของปรัชญาและอุดมการณ์
แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
การกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
ปรัชญาแห่งความสำเร็จ
ประโยชน์ของการกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
แนวทางการกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
การส่งเสริมปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย