สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ภาวะผู้นำปริวรรต

จารุนันท์ เอียด :  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

เป้าหมายของภาวะ ผู้นำปริวรรต
ยุทธวิธีที่ผู้นำปริวรรตควรใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
รูปแบบการปฏิบัติงานของภาวะผู้นำปริวรรต
ความพร้อมของผู้บริหาร
วัฒนธรรมในการทำงานของครู อาจารย์ ในองค์การ
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม
ลักษณะผู้นำปริวรรต
บรรณานุกรม

วัฒนธรรมในการทำงานของครู อาจารย์ ในองค์การ

เรื่องวัฒนธรรมในการทำงาน มีความหมายกว้างกว่าบรรยากาศในการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าคนคิดย่างไรเกี่ยวกับหน่วยงานของตน ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงแนวปฏิบัติที่ทำกันมานานจนเป็นรูปแบบ เกิดความเคยชิน เป็นประเพณีนิยม รวมไปถึงค่านิยมต่าง ๆ ด้วย

วัฒนธรรมในการร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงานของครูนั้นจะเห็นได้จากลักษณะพฤติกรรมและการแสดงออกที่ครูกล้าพูด กล้าคิด การแสดงความคิดเห็นในเรื่องงาน การวิพากษ์วิจารณ์งานทุกครั้งที่มีโอกาส(ในเชิงสร้างสรรค์) ครูแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงงานในหน้าที่ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

วัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันของคณะครู จะเป็นพลังที่สำคัญที่จะส่งผลต่อทิศทาง ผลักดันให้ คุณภาพการเรียนการสอน และงานของโรงเรียนทั้งหมด บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้

บทบาทของผู้บริหารในการสร้างหรือพัฒนาวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันของคณะครู

 1. ให้คณะครูร่วมกันกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยคำนึงถึงนักเรียนเป็นเป้าหมายสำคัญ การที่ครูได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโรงเรียน จะทำให้ครูมองภาพในอนาคตของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน และหาวิธีการที่จะทำให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้ามากขึ้นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยภาพที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องคำนึงถึงนักเรียนเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด ผู้บริหารจะคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยขัดเกลาให้เป้าหมาย วิธีการให้ชัดเจนขึ้นและมีความเป็นไปได้ตามสภาพความเป็นจริง
 2. ผู้บริหารวางระบบการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เป้าหมายวิธีการและการปฏิบัติต่าง ๆให้รู้ ทั่วกัน คอยกระตุ้นและย้ำเตือนทุกครั้งที่มีโอกาส
 3. พยายามจัดเวลา และหาโอกาสให้คณะครูได้ร่วมทำงานวางแผนร่วมกันเท่าที่โอกาสจะอำนวย
 4. ดกิจกรรม ให้สมาชิกมีความคุ้นเคยกัน เพื่อความไว้วางใจยอมรับ และเห็นคุณค่าของการ ทำงานร่วมกัน
 5. ประชาสัมพันธ์ และมอบหมายให้คณะผู้ทำงานซึ่งรู้งาน รู้ปัญหา ในเรื่องนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ตัดสินใจ วางแผนการพัฒนางาน โดยผู้บริหารคอยสนับสนุนให้บริการเท่าที่จำเป็นและคอยให้กำลังอย่างสม่ำเสมอ
 6. ใช้การประชุมให้เป็นประโยชน์ในการระดมความคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงาน มิใช่เป็น เพียงการแจ้งให้ทราบเพียงอย่างเดียว โดยเน้นการสื่อสารสองทางเปิดโอกาสให้รู้ได้แสดงความคิดเห็น อย่างเต็มที่ เพื่อนำไปสู้ความเข้าใจอันดีต่อกัน
 7. คอยกระตุ้น และให้กำลังใจ ให้ครูตระหนักเสมอว่า โรงเรียนของเราจะดี เจริญก้าวหน้าและ พัฒนาได้ เพราะครูของเราเท่านั้นเพราะไม่มีใครจะรักโรงเรียนของเราเท่ากับพวกเรากันเอง เราจะไม่หยุดนิ่ง อยู่กับที่เพื่อความภาคภูมิใจของเราเอง และนักเรียนในความรับผิดชอบของเรา จากการสัมภาษณ์ นายสันติ ทะเดช ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ (20 เมษายน 2553)
 8. ความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นเรื่องที่ไม่อาจใช้อำนาจบังคับได้ โดยปกติจะพัฒนาจากความรู้สึกที่เขามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาและในความสำเร็จของงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันดีอยู่แล้ว

 

ความมุ่งมั่นและความสามารถของครู

ผู้บริหารจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนได้อย่างไร โดยปกติคนเราจะมีความมุ่งมั่นและความพยายามอยู่ในการทำงานอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าต้องการให้มีความก้าวหน้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเกิดความมุ่งมั่นและความพยายามมากยิ่งขึ้น ดังนี้

 1. ผู้บริหารต้องสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 2. กระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะไปสู่จุดหมายสูงสุดให้ได้
 3. พัฒนาศักยภาพของครู อาจารย์ให้เต็มที่เท่าที่มีอยู่
 4. สนับสนุนเป้าหมายของครูให้เป็นเป้าหมายเดียวกันของโรงเรียน
 5. ส่งเสริมให้ครูรู้ถึงศักยภาพของตนเองและพัฒนาให้ถึงขีดสูงสุด
 6. ให้ครูเกิดความรู้สึกรัก ศรัทธาและนับถือตัวเอง

การพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองของครู

ผู้บริหารจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนได้อย่างไร โดยธรรมชาติแล้วคนเราทุกคนย่อมต้องการพัฒนางานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นตามลำดับ ให้มีความแปลกใหม่ จะได้สนุกกับการทำงาน เพลิดเพลินกับการสอน แต่หากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย การริเริ่มงานมีอุปสรรค ขาดการสนับสนุนที่ดีจากผู้บริหาร ครูจะเกิดความเบื่อหน่าย ทำงานไปวัน ๆ แบบเช้าชามเย็นชาม โดยไม่สนใจปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ผลเสียโดยตรงย่อมตกอยู่กับนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นแนวคิดจากการสัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรี ชาคริต คีรีเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนชิง ( 25 เมษายน 2553)

 1. สนับสนุนการประเมินตนเองของคณะครูตามสภาพความเป็นจริง
 2. ให้มีการแสดงความคิดเห็นภายในโรงเรียน ภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มโดยให้มีข้อมูลย้อนกลับ ด้วยเพื่อจะได้นำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนางานในโอกาสต่อไป
 3. ให้การดูแล ให้ความสนใจ เอาใจใส่ ลดภาระหน้าที่และเวลาของครูในเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ การเรียนการสอนให้น้อยลง ให้ครูได้ใช้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้