สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

 

รัฐ (State)

หน้าที่ของรัฐ (Functions of The State)

รัฐหรือรัฐบาลมีบทบาทหน้าที่ที่จะปฏิบัติจัดทำตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐหรือปฏิบัติจัดทำนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นั้น แต่ไม่ขัดกับกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อสังคม อันจะเป็นการบริการให้สวัสดิการและประโยชน์สุขแก่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีบทบาทหน้าที่ที่จะปฏิบัติการตามเจตนารมณ์ของปวงชน (General Will) ฉะนั้นถ้าพิจารณาอย่างกว้าง ๆ รัฐบาลประเทศต่าง ๆ จะมีหน้าที่อยู่ 2 ประการ คือ

  1. หน้าที่ของรัฐภายในประเทศ
  2. หน้าที่ของรัฐระหว่างประเทศ

องค์ประกอบของรัฐ
การกำเนิดรัฐ (Origin of State)
การรับรองรัฐ (Recognition)
รูปของรัฐ (Forms of The State)
รูปของรัฐบาล (Forms of Government)
หน้าที่ของรัฐ (Functions of The State)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย