สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

 

รัฐ (State)

หน้าที่ของรัฐ (Functions of The State)

รัฐหรือรัฐบาลมีบทบาทหน้าที่ที่จะปฏิบัติจัดทำตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐหรือปฏิบัติจัดทำนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นั้น แต่ไม่ขัดกับกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อสังคม อันจะเป็นการบริการให้สวัสดิการและประโยชน์สุขแก่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีบทบาทหน้าที่ที่จะปฏิบัติการตามเจตนารมณ์ของปวงชน (General Will) ฉะนั้นถ้าพิจารณาอย่างกว้าง ๆ รัฐบาลประเทศต่าง ๆ จะมีหน้าที่อยู่ 2 ประการ คือ

  1. หน้าที่ของรัฐภายในประเทศ
  2. หน้าที่ของรัฐระหว่างประเทศ

องค์ประกอบของรัฐ
การกำเนิดรัฐ (Origin of State)
การรับรองรัฐ (Recognition)
รูปของรัฐ (Forms of The State)
รูปของรัฐบาล (Forms of Government)
หน้าที่ของรัฐ (Functions of The State)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย