สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองการปกครอง

ความหมายการเมืองการปกครอง
รัฐ (State)
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
รัฐธรรมนูญ (Constitution)
กฎหมาย (Law)
อำนาจอธิปไตย
รัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองการปกครองไทย
ระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ธรรมาภิบาล
บรรณานุกรม

 

รัฐ (State)

การกำเนิดรัฐ (Origin of State)

รัฐเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นคำถามที่นักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์ได้พยายามหาคำตอบมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษแล้ว แต่ไม่สามารถให้คำตอบที่เป็นข้อยุติได้ ทั้งนี้เนื่องจากว่า การเกิดขึ้นของรัฐยังหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์และทางมนุษยวิทยามายืนยันได้ชัดเจน ฉะนั้นจึงทำให้เกิดนักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์จำเป็นต้องใช้ข้อสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากำเนิดของรัฐไว้หลายทฤษฎี แต่ละทฤษฎีต่างก็มุ่งที่จะอธิบายถึงการกำเนิดรัฐต่าง ๆ กัน บางทฤษฎีอาจจะเป็นทฤษฎีที่ไม่น่าเชื่อ เพราะกาลสมัยเปลี่ยนแปลงไปการพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และวิชามนุษยวิทยาได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น แต่ด้วยเหตุที่ความรู้ใหม่ ๆ ก็ไม่สามารถจะลบล้างความคิดความเชื่อเก่า ๆ ได้จึงจำเป็นที่จะต้องรับไว้ทั้งทฤษฎีเก่าและทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นหลักพื้นฐานในการศึกษาวิเคราะห์หาข้อมูลสรุปถึงการเกิดขึ้นของรับต่อไป และทฤษฎีดังกล่าวนั้นนักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์ ได้ประมวลไว้ 5 ทฤษฎี คือ

  1. ทฤษฎีเทวสิทธิ์ (The Theory of the Divine Origin of State)
  2. ทฤษฎีสัญญาประชาคม (The Social Contract Theory)
  3. ทฤษฎีธรรมชาติ (The National Theory)
  4. ทฤษฎีพลกำลัง (The Force Theory)
  5. ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary Theory)

องค์ประกอบของรัฐ
การกำเนิดรัฐ (Origin of State)
การรับรองรัฐ (Recognition)
รูปของรัฐ (Forms of The State)
รูปของรัฐบาล (Forms of Government)
หน้าที่ของรัฐ (Functions of The State)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย