เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกร

การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์

หลักการจัดการที่ดีในการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีดังนี้

ตัดหญ้าหรือปล่อยให้สัตว์เข้าไปแทะเล็มทุก 30 - 50 วัน ขึ้นอยู่กับความชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในการตัดหญ้าหรือปล่อยสัตว์เข้าไปแทะเล็มควรมีการหมุนเวียน โดยแบ่งแปลงหญ้าเป็นส่วน ๆ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้หญ้างอกใหม่ และเจริญเติบโตได้ดี

  • ไม่ควรปล่อยให้หญ้าแก่เกินไปเพราะต้นหญ้าสูงและใบแข็ง ซึ่งจะทำให้คุณภาพของหญ้าต่ำ และใบคลุมต้นถั่ว
  • ไม่ควรปล่อยให้สัตว์แทะเล็มหญ้ามากเกินไป เพราะจะทำให้ต้นหญ้าเหลือสั้นเกินไป ซึ่งต้นหญ้าจะตายและได้ผลผลิตหญ้าต่ำ
  • การปล่อยให้สัตว์แทะเล็มหรือเกี่ยวนั้น ควรทำให้ต้นหญ้ามีความสูงเหลือประมาณ 8 ซม. จากระดับผิวดิน เพื่อให้หญ้าเจริญเติบโตได้ดีต่อไป

สำหรับแปลงหญ้าที่มีพื้นที่มาก ควรปฏิบัติดังนี้

  • แบ่งแปลงหญ้าออกเป็นแปลงย่อย แล้วล้อมรั้วแปลงย่อยแต่ละแปลง
  • ผูกล่ามสัตว์ให้กินเป็นบริเวณ และย้ายที่เมื่อหญ้ามีความสูงเหลือประมาณ 8 ซม.

ข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาแปลงหญ้า

1. ไม่ปล่อยให้สัตว์กินหญ้าในแปลงมากจนเกินไป
2. มีการกำจัดวัชพืช
3. มีการใส่ปุ๋ยทุกปี
4. มีการปลูกซ่อมในบริเวณที่หญ้าไม่งอก

» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
» การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
» ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
» ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
» ส่วนประกอบของแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ดี
» การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
» การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
» การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
» การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
» การทำฟางปรุงแต่ง
» วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
» วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
» วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
» วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
» วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย