ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 11

เพลงไทยควรคำนึง

ชนเชื้อชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน แหลมทองของเราทั้งสิ้น ท่านควรถวิลใจฟัง
แดนทองดินไทยเลือดไทยเคยใหลหลัง วีระชนไทยต่าง สิ้นสูญวายวางเพื่อถิ่นไทย

ควรคิดคำนึงให้ซึ้งจิตเรา ครั้งวีรชนคนเก่า ถูกชาติอื่นเขาทำลาย
จึงรวมใจกันฝ่าฟันลงทางใต้ รวมเชื้อชนชาวไทย อยู่ในแหลมทองด้วยอกระกำ

น่าอนาถชาติไทย เวรหรือกรรมซ้ำให้ ถิ่นทองแดนไทยจนเหลือจำ
คิด ๆ ดูซีช่างมีเวรกรรม เราหนีมาต่ำ อยู่ถิ่นไทยงามแสนไกล
ยังเขาตามมาจองผลาญพวกเรา ยึดทางหากินเหมือนเก่า สุดจะอับเฉาดวงใจ
เชิญมองตาเยือนบ้านเรือนน้อยใหญ่ เป็นของไทยเท่าไหร่ ตึกสวยวิลัยใครเล่าเขาครอง

ถนนงามตาเคหาน่าชม ร้านรวงสองทางนั้นข่ม เกียรติไทยขื่นขมตรมทรวง
คนไทยใจดีไม่มีใจแหนหวง จนหลายปีเลยล่วง จึงรู้ในทรวงโอ้อกชาติไทย
มัวหลงระเริงยุ่งเหยิงต่อกัน เขาปองผลาญเราทุกวัน ก่อเกิดบุตรหลานเรื่อยไป
ลงแรงทำกินเพื่อกลืนดินแดนไทย เคยคิดดูหรือไม่ พี่เอยน้องไทยใยไม่เหลียวแล

หากจะมัวดูดาย คอยคิดความมักใหญ่ ถิ่นทองแดนไทยคงสูญแน่
สรวลเสกันอยู่ไม่รู้เหลียวแล คงเหลือเพียงแต่ ชื่อไทยแน่เข้าแหลมทอง
ทนฝืนดูไปเลือนหายที่กิน ทุกทางเขาจองไว้สิ้น กอบโกยแต่สินเนืองนอง
จนรวยตามกันไม่นานเราต้อง มีสายตาแลจ้อง สู่น้ำแล้วตรองแดนสิ้นแล้วไทย

ไทยครั้งเก่าถูกชาติอื่นทำลาย จึงฝ่าลงใต้ มาอยู่ในแหลมทองแสนไกล
ยังเขาตามมากำทางหากินสิ้น มัวระเริงยุ่งเหยิงต่อกัน ไทยคงสูญแน

เพลง จากยอดดอย
เพลง ชายชาญทหารไทย
เพลง โชคมนุษย์
เพลง ดวงจันทร์
เพลง ดอกประดู่
เพลง ดุจบิดามารดร
เพลง เดิน เดิน เดิน
เพลง ต้นตระกูลไทย
เพลง ตระเวณชายแดน
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย (2)
เพลง ถิ่นไทย
เพลง ทหารของชาติ
เพลง ทหารพระนเรศวร
เพลง ไทยควรคำนึง
เพลง ไทยเทิดไทย
เพลง ไทยใหญ่
เพลง ไทยน้อย
เพลง ไทยรวมกำลัง
เพลง นครเชียงใหม่
เพลง นเรศวรมหาราช
เพลง ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
เพลง บัวงาม
เพลง บ้านเกิดเมืองนอน
เพลง แผ่นดินของไทย
เพลง แผ่นดินของเรา
เพลง แผ่นดินของเรา (2)
เพลง แผ่นดินไทย
เพลง พุทธศาสน์คู่ไทย
เพลง มหาอาณาจักร

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม