ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 11

เพลงบัวงาม

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เวส สุนทรจามร

หญิงไทยเก่งกาจอาจหาญชาญชัย แต่ไหนแต่ไรไทยก็ยอมน้อมนำ
แท้จริงหญิงไทยใช่เกียรติต่ำ กลับซ้ำงามล้ำแต่ก่อนกาล
หลักการวิชาเกรียงไกร ผู้หญิงชาวไทยสวยวิไลอ่อนหวาน
เรียบร้อยในการงาน อีกทั้งการทหาร ก็เชื้อชาญเรืองนาม
คำเปรียบเทียบหญิงไทย เป็นดอกไม้บัวงาม
ใครว่าหญิงเลวทราม เขาแกล้งประนาม ทั้งเหยียดทั้งหยามความดี
ชายเหล็กเพชรยังยอม มาอ่อนน้อมนารี
ยอมพ่ายแพ้โดยดี หญิงไทยเรานี้ มีฝีมือลือไกล
ศึกมีมาอาสาฝ่าสงคราม ไม่เคยขามเกรงผู้ใด
หมิ่นผู้หญิงทำไม เกียรติผู้หญิงเกรียงไกร ใช่จะไร้ซึ่งปัญญา
อันเกียรติหญิงชาวไทย ควรเทอดไว้บูชา
เป็นที่น้อมนำมา ทั้งปวงประชา ยังผูกใจรักฝักใฝ่
คุณค่าหญิงบันลือ มือหนึ่งถือเปลไกว
มือหนึ่งคุ้มแดนไทย ฝีมือหญิงไทยที่กู้เมืองไว้ยังมี
ดังได้เห็นกันมา ท้าวสุรนารี
ไทยผ่านพ้นไพรี ถึงจนบัดนี้ก็สตรีชาวไทย
เกียรติสตรีที่เห็นเด่นและงาม อย่ามาหยามกันต่อไป
หมิ่นผู้หญิงทำไม เกียรติผู้หญิงเกรียงไกร เทอดเอาไว้ให้ประชา
ยิ่งกว่านั้นความดี ดังกล่าวชี้กันมา
เป็นมิ่งมิตรภรรยา ทั้งเป็นมารดา เทอดเกียรติเถิดหนาอย่าหมิ่น


เพลง จากยอดดอย
เพลง ชายชาญทหารไทย
เพลง โชคมนุษย์
เพลง ดวงจันทร์
เพลง ดอกประดู่
เพลง ดุจบิดามารดร
เพลง เดิน เดิน เดิน
เพลง ต้นตระกูลไทย
เพลง ตระเวณชายแดน
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย (2)
เพลง ถิ่นไทย
เพลง ทหารของชาติ
เพลง ทหารพระนเรศวร
เพลง ไทยควรคำนึง
เพลง ไทยเทิดไทย
เพลง ไทยใหญ่
เพลง ไทยน้อย
เพลง ไทยรวมกำลัง
เพลง นครเชียงใหม่
เพลง นเรศวรมหาราช
เพลง ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
เพลง บัวงาม
เพลง บ้านเกิดเมืองนอน
เพลง แผ่นดินของไทย
เพลง แผ่นดินของเรา
เพลง แผ่นดินของเรา (2)
เพลง แผ่นดินไทย
เพลง พุทธศาสน์คู่ไทย
เพลง มหาอาณาจักร

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม