ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 11

เพลงแผ่นดินของไทย

เส่เลเมา แผ่นดินของไทย แลไปทางไหนเห็นแต่ใบ ไม้เขียว ๆ
พวกเราอย่าช้ารีบรุกขึ้นมาจับเคียว เฮ่ย ๆ ซินา เฮ่ยซินะพ่อนา
มาเถิดมา เมืองไทยไม่มีอะไร นอกจากทำไร่ไถนา
เส่เลเมา แผ่นดินกว้างขวาง เป็นป่ารกร้างบ่มีผู้ถางผู้ถือ
พวกเราอย่าช้ามาคนละไม้คนละมือ เฮ่ย ๆ ซินา เฮ่ยซินะพ่อนา
มาเถิดมา เมืองไทยจะเจริญได้ เพราะเราทำไร่ไถนา

เพลง จากยอดดอย
เพลง ชายชาญทหารไทย
เพลง โชคมนุษย์
เพลง ดวงจันทร์
เพลง ดอกประดู่
เพลง ดุจบิดามารดร
เพลง เดิน เดิน เดิน
เพลง ต้นตระกูลไทย
เพลง ตระเวณชายแดน
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย (2)
เพลง ถิ่นไทย
เพลง ทหารของชาติ
เพลง ทหารพระนเรศวร
เพลง ไทยควรคำนึง
เพลง ไทยเทิดไทย
เพลง ไทยใหญ่
เพลง ไทยน้อย
เพลง ไทยรวมกำลัง
เพลง นครเชียงใหม่
เพลง นเรศวรมหาราช
เพลง ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
เพลง บัวงาม
เพลง บ้านเกิดเมืองนอน
เพลง แผ่นดินของไทย
เพลง แผ่นดินของเรา
เพลง แผ่นดินของเรา (2)
เพลง แผ่นดินไทย
เพลง พุทธศาสน์คู่ไทย
เพลง มหาอาณาจักร

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย