ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 11


เพลงพุทธศาสน์คู่ไทย

คำร้อง หลวงสารานุประพันธ์ ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

(เดี่ยว) ไทย เป็นชาติ มีน้ำใจ ใสบริสุทธิ์ ถือคติ วิมุติ พุทธศาสนา
นามรุ่งเรือง เมืองพระ ตลอดมา เพียบพร้อม อารยะ วัฒนะชัย
พระพุทธเจ้า ประสาทธรรม อมฤต ขัดเกลาจิต อบรม บ่มนิสัย
นิกรชน ประพฤติดี มีวินัย สุจริต กายวาจาใจ ไตรทวาร
(หมู่) ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นพาหะ เกิดตะบะ แรงกล้า มหาศาล
ปรับคน ให้เป็นคน พ้นจากพาล อาบศีลธรรม เบิกบาน ทุกตัวคน
ประเทศไทย ได้ดำรง คงสันติ เพราะอภิ นิหาร พระประสิทธิผล
ไทยทั่วหน้า พุทธศาสนิกชน จึงบูชายิ่งชีพตน ด้วยภักดี

เพลง จากยอดดอย
เพลง ชายชาญทหารไทย
เพลง โชคมนุษย์
เพลง ดวงจันทร์
เพลง ดอกประดู่
เพลง ดุจบิดามารดร
เพลง เดิน เดิน เดิน
เพลง ต้นตระกูลไทย
เพลง ตระเวณชายแดน
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย (2)
เพลง ถิ่นไทย
เพลง ทหารของชาติ
เพลง ทหารพระนเรศวร
เพลง ไทยควรคำนึง
เพลง ไทยเทิดไทย
เพลง ไทยใหญ่
เพลง ไทยน้อย
เพลง ไทยรวมกำลัง
เพลง นครเชียงใหม่
เพลง นเรศวรมหาราช
เพลง ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
เพลง บัวงาม
เพลง บ้านเกิดเมืองนอน
เพลง แผ่นดินของไทย
เพลง แผ่นดินของเรา
เพลง แผ่นดินของเรา (2)
เพลง แผ่นดินไทย
เพลง พุทธศาสน์คู่ไทย
เพลง มหาอาณาจักร

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย