สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สภาพยุโรป
(European Union)

สถาบันที่สำคัญของสหภาพยุโรป
สมาชิกสหภาพยุโรป
การรวมกันของสมาชิกในทวีปยุโรป
ยุโรปความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามิติใหม่
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือ “เงินยูโร”
บทบาทมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาในองค์การการค้าโลกกับสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
การกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษีในอุตสาหกรรมอาหาร
ยุโรปกับสหรัฐอเมริการในมิติใหม่
เป้าหมายและวิธีการของอียู

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

เสนอเรื่องแรงงานเข้าสู่การพิจารณาขององค์การการค้าโลก(WTO)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เสนอเรื่องแรงงานเข้าสู่การพิจารณาของ WTO ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2543 มีการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกครั้งที่ 3 (WTO 3rd Ministerial Conference) ที่เมืองซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนี้ประเทศสมาชิก WTO อยู่ระหว่างการเจรจาร่างปฏิญญารัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก (Draft Ministerial Declaration) ซึ่งจะมีผลผูกพันให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามหลักการและแนวทางในเรื่องต่างๆ ภายใต้กรอบการเจรจาของ WTO ในระยะที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป พยายามผลักดันอย่างหนักให้มีการนำเรื่องมาตรฐานแรงงานเข้าสู่การพิจารณาของ WTO และล่าสุดมหาอำนาจทั้งสอง ได้จัดทำข้อเสนอเรื่องแรงงาน เสนอต่อคณะมนตรีทั่วไปของ WTO แต่ยังมีประเทศสมาชิกให้การสนับสนุนไม่มากนัก ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่รวมทั้งไทย ยังคงคัดค้านการนำประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงานมาใช้เป็นข้ออ้างในการใช้มาตรฐานกีดกันทางการค้าในอนาคต สาระสำคัญของข้อเสนอฯ มีดังนี้

  • ผลการทบของการจ้างงานกับการค้า
  • ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานแรงงานหลักกับการค้า
  • การบังคับใช้แรงงานเด็กที่เกี่ยวข้องกับการค้า
  • ขอบเขตนโยบายของการค้ากับการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานหลัก ฯลฯ

 

โดย สหรัฐอเมริกา เชื่อว่า การจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้ ประเทศสมาชิก WTO จะได้รับประโยชน์จากการหารือ และประสานงานกับ ILO IMF World Bank และ UNCTAD สหภาพยุโรป เสนอให้รัฐมนตรีที่ ซีแอตเติล มีมติให้ WTO ยอมให้มีการนำเรื่องมาตรฐานแรงงานหลักมาใช้เป็นเครื่องจูงใจในระบบการให้สิทธิพิเศษทางการค้า เพื่อต้องการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานหลัก (incensive – based approach) และยังเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง WTO และ ILO (jiont ILO/WTO standing working forum) ว่าด้วย การค้าโลกาภิวัตน์ และประเด็นด้านแรงงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น โดยผ่านการหารือระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล นายจ้าง สหภาพการค้า และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ และให้มีการตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการค้า การเปิดเสรีทางการค้า การพัฒนากับมาตรฐานแรงงานด้วย แต่จะไม่รวมถึงประเด็นใดๆ ที่ให้มีการกำหนดบทลงโทษทางการค้า สำหรับประเทศไทย คัดค้านการเชื่อมโยงเรื่องมาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี เนื่องจากเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องที่ประเทศสมาชิกยังมีความเห็นแบ่งเป็นสองขั้วอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น เพื่อให้ประเทศสมาชิก WTO มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น ไทยเห็นว่า ควรใช้วิธีแก้ไขในทางสร้างสรรค์ (positive approach) อาทิ การจัดประชุมระดับสูง (a one – off high level meeting) ในเรื่องแรงงาน เพื่อหารือปัญหาและแนวทางแก้ไข ซึ่งจะเหมาะสมกว่าการเลือกแนวทางใช้มาตรการกีดกันทางการค้า ลงโทษผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานได้ (negative approach) แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างประเด็นการค้ากับประเด็นแรงงาน (non - linkage) และจะเป็นการประชุมที่ไม่มีผลผูกพันต่อผู้เข้าร่วมประชุม (non – binding) ตลอดจนเป็นการประชุมครั้งเดียวไม่มีต่อเนื่อง (one – off basis)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย