ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สังคมและวัฒนธรรม

ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม ระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์

“...สาเหตุพื้นฐานของความขัดแย้งในโลกใหม่ไม่ได้เกิดจากอุดมการณ์หรือเศรษฐกิจเป็นหลักอีกต่อไปแล้ว หากแต่สาเหตุหลักของความขัดแย้งเหล่านั้นมาจากวัฒนธรรม ความขัดแย้งที่สำคัญที่สุดของอนาคตจะเกิดขึ้นตามเส้นแบ่งที่ผิดพลาดทางวัฒนธรรม...”

ข้างต้นเป็นคำกล่าวของ แซมมวล ฮันติงตัน นักวิชาการรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ในข้อเขียนที่ชื่อ “The Clash of Civilization” (1993) ที่ได้เสนอแนวคิดที่ท้าทายอย่างมากในการพิจารณาถึงสาเหตุหลักของความขัดแย้งในโลกยุคหลังสงครามเย็น

โดยทั่วไปแล้ว นักยุทธศาสตร์และนักความมั่นคงทั้งหลายมองว่าโลกยุคหลังสงครามเย็น จะเป็นโลกแห่งความขัดแย้งของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพราะโลกแห่งความขัดแย้งของลัทธิและสงครามอุดมการณ์ทางการเมืองได้สิ้นสุดไปพร้อมกับการยุติของสงครามเย็น ซึ่งจะเห็นว่านักยุทธศาสตร์และนักความมั่นเหล่านั้นได้ละเลยในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบริบททางสังคมวิทยาของรัฐไป

 

ดังนั้น ข้อเสนอของฮันติงตันในการพิจารณาว่า “วัฒนธรรม” จะเป็นจุดกำเนิดสงครามของโลกในยุคหลังสงครามเย็น จึงทั้งทวนกระแสและท้าทายอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการบังคับให้นักยุทธศาสตร์ นักความมั่นคง และนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องหันกลับมาพิจารณาปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐที่มีมูลเหตุมาจากปัจจัยทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมมากขึ้นด้วย

ฮันติงตัน (1993) กล่าวว่า “การเมืองโลกได้เข้าสู่ช่วงใหม่ รัฐประชาชาติจะยังคงเป็นตัวแสดงที่มีอำนาจมากที่สุดในกิจการของโลก แต่ความขัดแย้งหลักของการเมืองโลกจะเกิดขึ้นระหว่างชาติและกลุ่มที่มีความแตกต่างทางอารยธรรม การปะทะกันของอารยธรรมจะครอบงำการเมือง และเส้นแบ่งที่ผิดพลาดทางอารยธรรมจะเป็นแนวรบของอนาคต ความขัดแย้งระหว่างอารยธรรมจะเป็นรูปธรรมล่าสุดในวิวัฒนาการของความขัดแย้งในโลกสมัยใหม่ (ดังนั้น) ความขัดแย้งที่สำคัญที่สุดของอนาคตจะเกิดขึ้นตามเส้นแบ่งที่ผิดพลาดทางวัฒนธรรมที่แยกอารยธรรมหนึ่งออกจากอีกอารยธรรมหนึ่ง” ภายใต้ฐานการพิจารณาผ่าน “มุมมองทางวัฒนธรรม” ของปัญหาสงครามและความขัดแย้ง ซึ่งได้ก่อให้เกิด “วิวาทะวัฒนธรรม” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

» ประเภทของวัฒนธรรม

» กระบวนการทางวัฒนธรรม

» วัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์

» ความหลากหลายทางชาติพันธุ์

» ประชากรและสังคมโลก

» สังคมโลก

» ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก

» สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์

» ลัทธิการครอบโลก

» พัฒนาการของความขัดแย้ง

» สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตามการจัดแบ่งมูลเหตุแห่งความขัดแย้ง

» ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม ระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์

» การเชื่อมต่อของอารยธรรมขงจื๊อ-อิสลาม

» พันธมิตรด้านมืด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย