ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สังคมและวัฒนธรรม

» ประเภทของวัฒนธรรม

» กระบวนการทางวัฒนธรรม

» วัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์

» ความหลากหลายทางชาติพันธุ์

» ประชากรและสังคมโลก

» สังคมโลก

» ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก

» สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์

» ลัทธิการครอบโลก

» พัฒนาการของความขัดแย้ง

» สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตามการจัดแบ่งมูลเหตุแห่งความขัดแย้ง

» ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม ระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์

» การเชื่อมต่อของอารยธรรมขงจื๊อ-อิสลาม

» พันธมิตรด้านมืด

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก

แนวคิดทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรม กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการพิจารณาพื้นที่หรือบริเวณที่มีความกลมกลืนของวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากพื้นที่โดยรอบและสามารถแยกออกจากพื้นที่ใกล้เคียงได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดวัฒนธรรมขึ้นแล้วมักจะไม่ได้เกิดอย่างโดดเดี่ยว แต่จะแพร่กระจายออกไปยังพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ในหลายพื้นที่ เมื่อมีการยอมรับหรือมีการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ก็จัดได้ว่าพื้นที่นั้นมีลักษณะวัฒนธรรม (Culture Treat) ร่วมกัน

จากหนังสือเรื่อง A World Region Geography: The New Global Order ของไมเคิล แบรนด์ชอว์ (1997) ได้แบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของโลกโดยพิจารณาถึงความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมออกเป็น 9 ภูมิภาค

แอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า (Sub-Sahara African)
แอฟริกาเหนือและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (Islamic)
เอเชียใต้ (Indic)
เอเชียตะวันออก (Sino-Japanese & Southeast Asian)
ยุโรปตะวันตก (European)
ยุโรปตะวันออก บอลข่าน และอดีตสหภาพโซเวียต (Slavic)
อเมริกาเหนือ (Anglo-American)
ละตินอเมริกา (Latin-American)
แปซิฟิกตอนใต้ (Austral European)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย