ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สังคมและวัฒนธรรม

ประเภทของวัฒนธรรม
กระบวนการทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ประชากรและสังคมโลก
สังคมโลก
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
ลัทธิการครอบโลก
พัฒนาการของความขัดแย้ง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตามการจัดแบ่งมูลเหตุแห่งความขัดแย้ง
ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม ระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
การเชื่อมต่อของอารยธรรมขงจื๊อ-อิสลาม
พันธมิตรด้านมืด

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก

ยุโรปตะวันออก บอลข่าน และอดีตสหภาพโซเวียต (Slavic)

หมายถึง บรรดาประเทศที่เคยได้รับอิทธิพลมาจากสหภาพโซเวียตก่อนล่มสลาย ในบรรดาประเทศต่างๆ เหล่านี้บางประเทศถึงแม้จะมีพื้นที่กว้างใหญ่ เช่น รัสเซีย เป็นต้น พื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้อยู่ในเขตอากาศหนาวเย็นเพาะปลูกไม่ได้ผล ประชากรจึงไม่หนาแน่น ยกเว้นส่วนที่ใกล้ยุโรปตะวันตก

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยกเว้นบางประเทศที่เจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม (เช่นโปแลนด์ รัสเซีย ยูเครน) อย่างไรก็ตามแม้ว่าพื้นที่ของภูมิภาคนี้รวมกันแล้วจะใหญ่มากกว่ายุโรปตะวันตกถึง 4 เท่า แต่ผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศรวมกันแล้วกลับน้อยกว่ายุโรปตะวันตกถึง 2 เท่า

 

ภูมิภาคนี้ประกอบด้วยประเทศโปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ค สโลวะเกีย ฮังการี โรมาเนีย บัลกาเรีย มาซิโดเนีย คีร์กีซ สโลวิเนีย ยูโกสลาเวีย โครเอเทีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา แอลบาเนีย เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส ยูเครน จอร์เจีย คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสสถาน ทาจิกิสถาน อาเซอร์ไบจาน มอลโดวาและรัสเซีย

แอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า (Sub-Sahara African)
แอฟริกาเหนือและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (Islamic)
เอเชียใต้ (Indic)
เอเชียตะวันออก (Sino-Japanese & Southeast Asian)
ยุโรปตะวันตก (European)
ยุโรปตะวันออก บอลข่าน และอดีตสหภาพโซเวียต (Slavic)
อเมริกาเหนือ (Anglo-American)
ละตินอเมริกา (Latin-American)
แปซิฟิกตอนใต้ (Austral European)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย