ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สังคมและวัฒนธรรม

ประเภทของวัฒนธรรม
กระบวนการทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ประชากรและสังคมโลก
สังคมโลก
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
ลัทธิการครอบโลก
พัฒนาการของความขัดแย้ง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตามการจัดแบ่งมูลเหตุแห่งความขัดแย้ง
ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม ระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
การเชื่อมต่อของอารยธรรมขงจื๊อ-อิสลาม
พันธมิตรด้านมืด

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก

อเมริกาเหนือ (Anglo-American)

ประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เป็นดินแดนที่ได้รับการพัฒนาจากกลุ่มคนที่อพยพมาจากยุโรปเป็นส่วนใหญ่ การเป็นประเทศใหญ่ ประชากรมาก ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ยึดมั่นในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยทำให้ภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคที่สำคัญของโลก เมื่อนำผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศของสหรัฐฯและแคนาดามารวมกันจะได้ขนาดใกล้เคียงกับของทุกประเทศในยุโรปตะวันตกรวมกัน

การผลิตที่สำคัญของอเมริกาเหนือได้แก่ อุตสาหกรรม เกษตรกรรมเพื่อการค้าและป่าไม้ (ไม้เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของแคนาดา)

แอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า (Sub-Sahara African)
แอฟริกาเหนือและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (Islamic)
เอเชียใต้ (Indic)
เอเชียตะวันออก (Sino-Japanese & Southeast Asian)
ยุโรปตะวันตก (European)
ยุโรปตะวันออก บอลข่าน และอดีตสหภาพโซเวียต (Slavic)
อเมริกาเหนือ (Anglo-American)
ละตินอเมริกา (Latin-American)
แปซิฟิกตอนใต้ (Austral European)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย