วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนกับระบบนิเวศในทวีปเอเชีย

ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบนิเวศทั้งบนบกและในมหาสมุทร ผู้วิจัยในส่วนของเอเชียได้สรุปไว้ดังนี้ : -

  1. ในช่วงปีหลัง ๆ นี้ ศักยภาพในการให้ผลผลิตของพืชในเกือบทุกประเทศในเอเชียมีแนวโน้มลดลง ซึ่งดูเหมือนจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการระบาดของโรคพืชและการขาดน้ำมากขึ้นและถี่ขึ้น ในเขตเอเชียกลาง, เอเชียตะวันออก, เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศบก (terrestrial ecosystem) และระบบนิเวศมหาสมุทร (marine ecosystems) เริ่มปรากฏชัดขึ้น(HC)
  2. การเพิ่มขึ้นของ GHG จะมีผลทำให้ความผันผวนลมฟ้าอากาศระหว่างปี (inter annual variability) และภายในฤดูกาลต่าง ๆ (intra-seasonal variability) ของภูมิภาคเอเชียเป็นไปอย่างมีนัยสำคัญเมื่อสิ้นศตวรรษที่ 21 นี้ (HC)
  3. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น มีพายุหมุนรุนแรงขึ้น (intense cyclonic variability) คลื่นและลมในทะเลสูงมากขึ้น ทำให้เกิดภัยพิบัติต่อพื้นที่ชายฝั่งในเขตเอเชียตะวันตก เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้น (HC)
  4. อุณหภูมิพื้นผิวที่ร้อนขึ้นและการผิดเพี้ยนไป (shift) ของฤดูฝนในเกือบทุกประเทศของทวีปเอเชีย จะทำให้ผลผลิตพืชลดลง (MC) เนื่องจากความเครียดที่เกิดจากความร้อน (thermal stress) ความแห้งแล้งและอุทกภัยจะรุนแรงขึ้น อันเนื่องจากความเสื่อมโทรมของดิน (soil degradation) น้ำท่วมชายฝั่งทะเล และการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้าไปในแหล่งน้ำจืด เนื่องจากการสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล (ทำให้มีพื้นทีเพาะปลูกลดน้อยลง) ผลผลิตของธัญพืชในเอเชียใต้ (SA) คาดว่า จะลดลงไปประมาณ 4-10% ในสิ้นศตวรรษนี้ (MC)

     
  5. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีศักยภาพทำให้เกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรน้ำ (water resources stresses) ในเกือบทุกภูมิภาคของเอเชีย ปริมาณ/คุณภาพน้ำจืดที่จะมีให้ใช้ได้ในบริเวณเอเชียกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) คาดว่า จะได้รับการกระทบกระเทือนมากขึ้น และทำให้เกิดความยากลำบากแก่ฅนนับพันล้าน (billion people) ในราว ๆ ปี ค.ศ. 2050 (HC) อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในเอเชีย จะทำให้ธารน้ำแข็ง (glaciers) บนเทือกเขาหิมาลัยลดน้อยถอยลง (MC) ดังนั้นการรู้จักใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการชลประทาน และ การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการน้ำชลประทานจะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
  6. การจับปลาเกินกำลังการผลิต ทั้งในทะเลและบนบกในเกือบทุกประเทศของเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงอย่างกรวดเร็วดังที่ทราบกันมาแล้ว การเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็วของกระแสน้ำ อุณหภูมิของน้ำ ความเค็มของน้ำทะเล ความรุนแรง (strength) ของการคลุกเคล้าขึ้นและลงระหว่างผิวน้ำและน้ำทะเลที่อยู่ลึกลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตก และมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งเนื่องจากอุณหภูมิและระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นจะเป็นผลทำให้ผลผลิตของปลาในเอเชียลดน้อยลง(HC) การท่วมของน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งจะทำให้อุตสาหกรรมสัตว์น้ำของเอเชียได้รับความเสียหาย (HC)
  7. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในเอเชียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเพิ่มขึ้นของโรคระบาดและการเสียชีวิตเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ อันเนื่องมาจากการเกิดอุทกภัยและความแห้งแล้ง คาดว่าจะเกิดขึ้นในเขตเอเชียตะวันออก, เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (HC) การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของน้ำชายฝั่งทะเลจะส่งผลให้การเพิ่มขึ้นและมีพิษภัยมากขึ้นของอหิวาตกโรค(Cholera )ในเอเชียใต้
  8. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมพื้นที่ดิน และการเพิ่มขึ้นของพลเมืองในทุกประเทศของทวีปเอเชีย ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อันเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่กระจัดกระจาย (habitat fragmentation)มากขึ้น (MC) การถูกคุกคามในเสถียรภาพทางนิเวศ (ecological stability) ของพื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าโกงกาง และปะการังในเอเชียจะเพิ่มมากขึ้น

การบุกเบิกใช้ทรัพยากรธรรมชาติผนวกกับการขยายตัวของเขตเมือง อุตสาหกรรม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจในทุกประเทศของเอเชีย จะทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ การเสื่อมโทรมของที่ดิน และปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ตามมา จนเป็นผลทำให้คุณภาพชีวิตของคนในทวีปนี้ต่ำลงอย่างแน่นอน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเริ่มเกิดขึ้นแล้วจริงหรือ
ผลสรุปจากการศึกษาในภูมิภาคเอเชียเพื่อการบริหารจัดการ
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนกับระบบนิเวศในทวีปเอเชีย
สัญญาณบ่งบอกผลกระทบของโลกร้อนในประเทศไทย
ผลกระทบที่เชื่อมโยงทั้งระบบ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
องค์ความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
บทสรุป
อ้างอิง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ