Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

สัญญาณบ่งบอกผลกระทบของโลกร้อนในประเทศไทย

เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

ไม่ว่าผลกระทบของโลกร้อนจะเกิดกับประเทศไทย หรือไม่อย่างไร สื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์หลายฉบับได้เริ่มกล่าวถึงบ้างแล้ว เช่นคอลัมน์จุดประกายของหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โปรยหัวชื่อเรื่องว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” กล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่า

....." ต้องรีบเกี่ยวหน่อย เพราะฝนตกบ่อยเหลือเกิน ถ้าไม่รีบเกี่ยวให้เสร็จ ข้าวมันจะงอกเอาได้" 'ผง ลักขษร' เกษตรกรวัย 76 ปี เจ้าของผืนนากว่า 20 ไร่ พึมพำกับเพื่อนบ้านที่มาช่วยลงแขก ฝนที่กระหน่ำลงมาต่อเนื่องในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งควรจะเป็นหน้าหนาวแล้ว ไม่ใช่แต่เกษตรกรที่ชีวิตขึ้นอยู่กับฟ้าและฝนเท่านั้น แม้แต่นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก็ยังตั้งคำถามกับอาการวิปริตของโลกนี้เช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็นฝนที่มาล่าช้ากว่าปกติจนเกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ แต่แล้วเพียงไม่กี่เดือนตามมาเกิดฝนตกครั้งใหญ่จนหลายพื้นที่ภาคเหนือต้องเผชิญกับน้ำป่าหลายระลอก ยังมีพายุเฮอร์ริเคนที่ก่อตัวกลางมหาสมุทรแอตแลนติกถล่มรัฐฟลอริดาของสหรัฐ จนเมืองทั้งเมืองจมอยู่ใต้บาดาล.......”

ผลกระทบของโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศ?

อันที่จริงแล้วสัญญาณบ่งบอกเรื่องดังกล่าวนี้มิใช่เพิ่งชี้ให้เห็น ในปัจจุบันว่าแต่ได้ปรากฏมาบ้างแล้วอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีประเด็นที่ต้องคิดกันต่อว่าเป็นเรื่องของโลกร้อนเพียงอย่างเดียวหรือเกิดจากสาเหตุอื่นประกอบด้วย ผลของการศึกษาวิจัยที่นำเสนอต่อไปนี้จะช่วยทำให้เกิดความคิดในการหาคำตอบมากขึ้น

การศึกษาวิจัยการลดลงของพื้นที่ป่ากับการตก การกระจายของปริมาณฝนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

ในประเทศไทยนั้น Tangtham และ Sithipibul (1989) วิเคราะห์น้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตรวจวัดได้ในช่วงปี ค.ศ. 1951-1984 พบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงในภาคนี้ แต่จะมีวันฝนตกมากขึ้น ในขณะที่ Satomora (2000) และ Sen และคณะ (2003) ได้ศึกษาโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์พบว่า การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ (deforestation) ในแหลมอินโดจีน ส่งผลต่อการลดลงของปริมาณฝนในเขตเอเชียอาคเนย์ ส่วน Kanae และคณะ (2001) ศึกษาด้วยการวิเคราะห์ตามอนุกรมเวลาและใช้แบบจำลอง พบว่า ปริมาณฝนในประเทศไทยเฉพาะในเดือน กันยายน ลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งนี้โดยภาพรวมทั้งประเทศแล้วปริมาณฝนในเดือนนี้จะลดลงไปประมาณ 7 % ในขณะที่ในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงสูงสุดถึง 29 %

Kanae และคณะ (2001) ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ฝนในเดือนกันยายนลดลงอย่างมีนัยสำคัญว่า เนื่องจากมรสุมตะวันตะเฉียงใต้ ซึ่งปกติมักจะอ่อนกำลังในเดือนนี้ (กันยายน) กลับหายไป (disappear) ทั้งนี้แบบจำลองที่เขาใช้ศึกษาชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของการสะท้อนรังสีคลื่นสั้น (surface albedo) ของผิวดินและความขรุขระของพื้นที่ (roughness) อันเกิดจากสภาพป่าเดิมในพื้นที่นี้ลดน้อยลงไป ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมนี้

Yasunari (2002) ได้ศึกษาความผันผวนของปริมาณฝนทั้งปีของประเทศไทย พบว่า โดยภาพรวมแล้ว ปริมาณฝนในเดือน กันยายน มีแนวโน้มลดลงทั้งประเทศอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 เป็นต้นมา แต่ไม่ส่งผลต่อปริมาณฝนในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม อันเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดแรงอยู่Sen และคณะ (2003) ศึกษาการลดน้อยถอยลงของป่าในแหลมอินโดจีน (Indochina deforestation) ต่อลมมรสุมช่วงฤดูร้อนของเอเชียตะวันออก (East- Asian summer monsoon) โดยใช้แบบจำลองและการตรวจวัดค่าในอดีต พบว่า :

“การลดลงของพื้นที่ป่าในเขตแหลมอินโดจีนที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อลมมรสุมไม่เฉพาะในระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ได้กระทบไปไกลถึงระบบมรสุมช่วงฤดูร้อนในเขตเอเชียตะวันออกด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของความเร็วลม และอุณหภูมิที่สูงขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนการผสมของไอน้ำในอากาศ (water vapor mixing ratio) กลับลดน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากความหนาแน่นของไอน้ำในอากาศที่ระดับความสูง ณ ความดันอากาศ 850 มิลลิบาร์(ประมาณ 1 กม. เหนือผิวดิน) บริเวณป่าที่ถูกทำลายลดน้อยลงไป”

การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายปีของภาคตะวันออก

การศึกษาความผันแปรของปริมาณฝนในภาคตะวันออกของประเทศไทย พอสรุปได้ดังนี้:-

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเริ่มเกิดขึ้นแล้วจริงหรือ
ผลสรุปจากการศึกษาในภูมิภาคเอเชียเพื่อการบริหารจัดการ
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนกับระบบนิเวศในทวีปเอเชีย
สัญญาณบ่งบอกผลกระทบของโลกร้อนในประเทศไทย
ผลกระทบที่เชื่อมโยงทั้งระบบ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
องค์ความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
บทสรุป
อ้างอิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com