วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

สัญญาณบ่งบอกผลกระทบของโลกร้อนในประเทศไทย

เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

ไม่ว่าผลกระทบของโลกร้อนจะเกิดกับประเทศไทย หรือไม่อย่างไร สื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์หลายฉบับได้เริ่มกล่าวถึงบ้างแล้ว เช่นคอลัมน์จุดประกายของหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โปรยหัวชื่อเรื่องว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” กล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่า

....." ต้องรีบเกี่ยวหน่อย เพราะฝนตกบ่อยเหลือเกิน ถ้าไม่รีบเกี่ยวให้เสร็จ ข้าวมันจะงอกเอาได้" 'ผง ลักขษร' เกษตรกรวัย 76 ปี เจ้าของผืนนากว่า 20 ไร่ พึมพำกับเพื่อนบ้านที่มาช่วยลงแขก ฝนที่กระหน่ำลงมาต่อเนื่องในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งควรจะเป็นหน้าหนาวแล้ว ไม่ใช่แต่เกษตรกรที่ชีวิตขึ้นอยู่กับฟ้าและฝนเท่านั้น แม้แต่นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก็ยังตั้งคำถามกับอาการวิปริตของโลกนี้เช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็นฝนที่มาล่าช้ากว่าปกติจนเกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ แต่แล้วเพียงไม่กี่เดือนตามมาเกิดฝนตกครั้งใหญ่จนหลายพื้นที่ภาคเหนือต้องเผชิญกับน้ำป่าหลายระลอก ยังมีพายุเฮอร์ริเคนที่ก่อตัวกลางมหาสมุทรแอตแลนติกถล่มรัฐฟลอริดาของสหรัฐ จนเมืองทั้งเมืองจมอยู่ใต้บาดาล.......”

ผลกระทบของโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศ?

อันที่จริงแล้วสัญญาณบ่งบอกเรื่องดังกล่าวนี้มิใช่เพิ่งชี้ให้เห็น ในปัจจุบันว่าแต่ได้ปรากฏมาบ้างแล้วอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีประเด็นที่ต้องคิดกันต่อว่าเป็นเรื่องของโลกร้อนเพียงอย่างเดียวหรือเกิดจากสาเหตุอื่นประกอบด้วย ผลของการศึกษาวิจัยที่นำเสนอต่อไปนี้จะช่วยทำให้เกิดความคิดในการหาคำตอบมากขึ้น

การศึกษาวิจัยการลดลงของพื้นที่ป่ากับการตก การกระจายของปริมาณฝนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

ในประเทศไทยนั้น Tangtham และ Sithipibul (1989) วิเคราะห์น้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตรวจวัดได้ในช่วงปี ค.ศ. 1951-1984 พบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงในภาคนี้ แต่จะมีวันฝนตกมากขึ้น ในขณะที่ Satomora (2000) และ Sen และคณะ (2003) ได้ศึกษาโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์พบว่า การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ (deforestation) ในแหลมอินโดจีน ส่งผลต่อการลดลงของปริมาณฝนในเขตเอเชียอาคเนย์ ส่วน Kanae และคณะ (2001) ศึกษาด้วยการวิเคราะห์ตามอนุกรมเวลาและใช้แบบจำลอง พบว่า ปริมาณฝนในประเทศไทยเฉพาะในเดือน กันยายน ลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งนี้โดยภาพรวมทั้งประเทศแล้วปริมาณฝนในเดือนนี้จะลดลงไปประมาณ 7 % ในขณะที่ในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงสูงสุดถึง 29 %

Kanae และคณะ (2001) ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ฝนในเดือนกันยายนลดลงอย่างมีนัยสำคัญว่า เนื่องจากมรสุมตะวันตะเฉียงใต้ ซึ่งปกติมักจะอ่อนกำลังในเดือนนี้ (กันยายน) กลับหายไป (disappear) ทั้งนี้แบบจำลองที่เขาใช้ศึกษาชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของการสะท้อนรังสีคลื่นสั้น (surface albedo) ของผิวดินและความขรุขระของพื้นที่ (roughness) อันเกิดจากสภาพป่าเดิมในพื้นที่นี้ลดน้อยลงไป ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมนี้

Yasunari (2002) ได้ศึกษาความผันผวนของปริมาณฝนทั้งปีของประเทศไทย พบว่า โดยภาพรวมแล้ว ปริมาณฝนในเดือน กันยายน มีแนวโน้มลดลงทั้งประเทศอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 เป็นต้นมา แต่ไม่ส่งผลต่อปริมาณฝนในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม อันเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดแรงอยู่Sen และคณะ (2003) ศึกษาการลดน้อยถอยลงของป่าในแหลมอินโดจีน (Indochina deforestation) ต่อลมมรสุมช่วงฤดูร้อนของเอเชียตะวันออก (East- Asian summer monsoon) โดยใช้แบบจำลองและการตรวจวัดค่าในอดีต พบว่า :

“การลดลงของพื้นที่ป่าในเขตแหลมอินโดจีนที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อลมมรสุมไม่เฉพาะในระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ได้กระทบไปไกลถึงระบบมรสุมช่วงฤดูร้อนในเขตเอเชียตะวันออกด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของความเร็วลม และอุณหภูมิที่สูงขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนการผสมของไอน้ำในอากาศ (water vapor mixing ratio) กลับลดน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากความหนาแน่นของไอน้ำในอากาศที่ระดับความสูง ณ ความดันอากาศ 850 มิลลิบาร์(ประมาณ 1 กม. เหนือผิวดิน) บริเวณป่าที่ถูกทำลายลดน้อยลงไป”

การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายปีของภาคตะวันออก

การศึกษาความผันแปรของปริมาณฝนในภาคตะวันออกของประเทศไทย พอสรุปได้ดังนี้:-

  • กรมชลประทานวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณฝนในภาคตะวันออกระหว่างปี พ.ศ. 2495 – 2545 พบว่าปริมาณฝนรายปีมีแนวโน้มลดลง 6.0 มม. / ปี มีค่าสัมประสิทธิ์ ความผันแปร 11.5 % ค่าเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย 215 มม. (สงวน, 2539)
  • การศึกษาของ การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศลุ่มน้ำภาคตะวันออก (นิพนธ์,2549) พบว่า โดยภาพรวมแล้วในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2495 – 2547 ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีของภาคตะวันออกลดลง 6.75 มม. / ปี ทั้งนี้ในฤดูฝนลดลงเฉลี่ยปีละ 5.94 มม. / ปี โดยลดลงทุกเดือนยกเว้นเดือนมีนาคม โดยเฉพาะเดือนกันยายนลดลงมากกว่าเดือนใดๆ (-2.58 มม.) ตามมาด้วยเดือนตุลาคม (-1.02 มม.)
  • การวิเคราะห์แนวโน้มโดยการใช้ข้อมูลปีต่อปี พบว่าการลดลงของฝนดังกล่าวยังไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อวิเคราะห์ด้วยอนุกรมเวลา 10, 15 และ 20 ปี การลดลงของฝนเฉลี่ยทั้งปีมีนัยสำคัญทางสถิติ
  • ปริมาณรวมทั้งปีเฉลี่ยของทุกจังหวัดในภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงยกเว้นจังหวัดตราดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  • อัตราการลดลงของปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยลดลงจากสูงสุด ® ต่ำสุดของจังหวัดต่างๆ คือจังหวัดจันทบุรี (-19.4 มม.) ระยอง (-10.3 มม.) ฉะเชิงเทรา (-8.6 มม.) สระแก้ว (-8.0 มม.) นครนายก (-7.4 มม.) ปราจีนบุรี (-4.8 มม.) และ ชลบุรี (-4.6 มม.)
  • จังหวัดตราด เพิ่มขึ้น 9.12 มม./ปี
  • เป็นที่น่าสังเกตว่าในบรรดาการลดลงของปริมาณน้ำฝนในเดือนต่างๆ นั้น อัตราการลดลงมากที่สุด เกิดขึ้นในเดือน “กันยายน หรือ ตุลาคม” แม้แต่ในจังหวัดตราด ซึ่งมีฝนทั้งปีเพิ่มขึ้น ก็มีฝนตกลดลงใน 2 เดือนดังกล่าว
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเริ่มเกิดขึ้นแล้วจริงหรือ
ผลสรุปจากการศึกษาในภูมิภาคเอเชียเพื่อการบริหารจัดการ
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนกับระบบนิเวศในทวีปเอเชีย
สัญญาณบ่งบอกผลกระทบของโลกร้อนในประเทศไทย
ผลกระทบที่เชื่อมโยงทั้งระบบ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
องค์ความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
บทสรุป
อ้างอิง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ