วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

บทสรุป

ในบทความเรื่อง ของจริง ในคอลัมน์ Coming Soon (ทิพย์พิมล, 2548) ได้สรุปเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบจากโลกร้อนไว้ว่า

“ ถ้ายังไม่เข้าใจ รศ.ดร.กัณทรีย์ บุญประกอบ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หนึ่งในคณะกรรมการของ IPCC (InterGovernmental Panel on Climate Change) ชวนให้กลับไปทบทวนตำราวิทยาศาสตร์สมัยประถมในบทที่ว่าด้วยปฏิกิริยาเรือนกระจก (Green House Effect) รับรอง...เรื่องนี้ง่ายขึ้นเยอะ "บรรยากาศมีก๊าซเรือนกระจกมากกว่าปกติ ซึ่งบนนั้นเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีคุณสมบัติดูดกลืนพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่ให้แผ่ออกไปจากโลก"

พื้นดิน น้ำ ป่าไม้ ธารน้ำแข็งและบรรยากาศ คือ 5 สิ่งที่ทำหน้าที่ดูดซับพลังงานของโลก และเมื่อคาร์บอนมอนนอกไซด์ในชั้นบรรยากาศ กักกั้นความร้อน จนทำให้ทั้ง 5 สิ่งนี้ซึมซับความร้อนได้ไม่เท่ากัน จึงเกิดการถ่ายทอดพลังงานเพื่อให้เกิดความสมดุล แต่เพราะกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ทำให้ทรัพยากรทั้ง 5 เปลี่ยนแปลงไปในระดับที่เลวลง การถ่ายทอดพลังงานเพื่อสร้างความสมดุลจึงผิดรูปเสียขบวน ความแปรปรวนจึงย้อนกลับมาทำร้ายและแม้มนุษย์จะออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการชูธงประหยัดพลังงานกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่ดูเหมือนว่าสำนึกดีดังกล่าวจะทำได้อย่างมากก็แค่เลี้ยงไข้เอาไว้ จะไปหวังผลขั้นทุเลา...คงยาก

บทความนี้คงให้เห็นภาพเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อโลกร้อนมากขึ้นมากขึ้นกว่านี้ แม้ว่าเป็นการยากที่จะทำให้ไข้ของโลกนี้ทุเลาลง อย่างที่คุณทิพย์พิมล สรุปท้ายเรื่อง ก็ยังมีความหวังอยู่ว่าผู้ที่ยังจะต้องอยู่กับโลกใบนี้ต่อไป จะหันกลับมาคิดทำสิ่งดีๆ ให้กับธรรมชาติมากขึ้น ลดความโลภ และเห็นแก่ตัวลง อาจช่วยบรรเทาเบาบางวิบัติภัยที่จะตามมาได้บ้างตามสมควร...... เพื่ออนาคตของลูกหลานและมนุษยชาติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเริ่มเกิดขึ้นแล้วจริงหรือ
ผลสรุปจากการศึกษาในภูมิภาคเอเชียเพื่อการบริหารจัดการ
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนกับระบบนิเวศในทวีปเอเชีย
สัญญาณบ่งบอกผลกระทบของโลกร้อนในประเทศไทย
ผลกระทบที่เชื่อมโยงทั้งระบบ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
องค์ความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
บทสรุป
อ้างอิง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ