ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ลัทธิบริโภคนิยมและจิตวิญญาณของระบบทุนนิยม

หัวใจของระบบทุนนิยมในปัจจุบัน

ระบบทุนนิยมเป็นโมเดลที่คำนึงแต่ความเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ความเติบโตและการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นไปเพื่อรักษาสถานะเดิมของผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจ ระบบทั้งระบบอยู่บนพื้นฐานของการเพิ่มระดับการบริโภคให้สูงขึ้นเรื่อยๆ และ/หรือเพิ่มจำนวนผู้บริโภค ในสังคมทุนนิยมทันสมัย “การบริโภคบ่งบอกตัวตน” เข้ามาเป็นบรรทัดฐานในการบริโภค โดยเฉพาะผู้มีรายได้สูง ข้อความคิดของการบริโภคในลักษณะนี้ ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว, แยกขาดออกจากสิ่งอื่นๆ และกลายมาเป็นศูนย์กลาง 

ในลัทธิบริโภคนิยม จำนวนสินค้าถูกผลิตในปริมาณมากขึ้นและหลากหลายยิ่งขึ้น ในจำนวนนั้นเป็นสินค้าที่อุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง (เช่น สินค้าที่ปรับราคาขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ส่งผลให้ความต้องการซื้อลดลงมาก-ผู้แปล) ที่สำคัญ สินค้าเหล่านั้นได้ผนวกสถานะทางสังคมของผู้บริโภคเข้าไป สินค้าถูกตั้งราคาตามสถานะทางสังคมของผู้ซื้อ และความตระหนักเชิงสังคมของผู้ซื้อ ตลอดจนความถี่ในบริโภคก็เป็นการเติมสถานะทางสังคมของผู้บริโภคอีกด้วย

 

แนวโน้มของความพึงใจในการบริโภคในลักษณะดังกล่าว ทำให้เกิดการบริโภคทรัพยากรที่ไม่สมดุลระหว่างแต่ละคนกลุ่มมากยิ่งขึ้น, ลัทธิปัจเจกชนนิยมที่เป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจเป็นตัวสนับสนุนแบบแผนการบริโภคนี้ โดยละเลยเรื่องความเหลื่อมล้ำของรายได้ของคนกลุ่มต่างๆ รวมถึงเกิดความไม่เท่าเทียมในการบริโภคทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

หัวใจของระบบทุนนิยมในปัจจุบัน
แนววิเคราะห์การบริโภค - หลังสมัยใหม่
การบริโภคบ่งบอกตัวตน - จิตวิทยาของฝันกลางวัน
องค์ประกอบทางวัฒนธรรมของลัทธิบริโภคนิยม
แนวโน้มการบริโภค และกรณีตัวอย่างสหรัฐฯ
ปริมณฑลทางเศรษฐกิจ แนวคิดอำนาจนำ
ยุทธศาสตร์ทางการตลาดและการโฆษณา
คนยากจนบริโภคสินค้าในด้านใด
ระบบทุนนิยมเปลี่ยนจากแบบแผนอุตสาหกรรมไปสู่ภาคการเงิน
ทิวทัศน์เศรษฐกิจ ภายใต้ระบบหลังฟอร์ด
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้