ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ลัทธิบริโภคนิยมและจิตวิญญาณของระบบทุนนิยม

ทิวทัศน์เศรษฐกิจ ภายใต้ระบบหลังฟอร์ด

ภายใต้ระบบหลังฟอร์ด ระบบการจ้างแรงงานถูกทำให้มีความยืดหยุ่นสูง ค่าจ้างแรงงานและโอกาสในการจ้างงานของแรงงานทักษะต่ำลดลง ในทางตรงข้าม ผู้เกี่ยวข้องในภาคการเงินมีความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้น ส่วนของความสามารถในการหารายได้ ผู้บริโภคถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ มากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยการการกระจายรายได้ที่ถดถอยอย่างก้าวหน้า โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มคนรวยที่สุด

ภายใต้แบบแผนนี้ สัดส่วนระหว่างการบริโภคกับการออมเกิดความไม่สมดุลมากขึ้น, ผู้บริโภคพึ่งพิงหนี้เอกชนในการบริโภคมากขึ้น คุณลักษณะเหล่านี้ ดำรงอยู่พร้อมกับแรงกดดันให้มีการบริโภค, อีกทั้งคนจนถูกกดดันให้เพิ่มสัดส่วนการใช้จ่ายของตนไปกับสินค้าด้านความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (อาหาร, ที่อยู่อาศัย, สุขภาพ) นอกจากนี้ โครงการความช่วยเหลือคนจนโครงการต่าง ๆ ได้ถดถอยลงอย่างรวดเร็ว

ในยุคฟอร์ด การบริโภคแพร่กระจายในลักษณะที่มีความเหลื่อมล้ำน้อยกว่าในยุคหลังฟอร์ด เนื่องจาก มีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานให้เพียงพอต่อความเป็นอยู่ (living wages) และมีการใช้นโยบายสวัสดิการสังคมแนวเคนส์เซียน เพื่อรักษาอัตราการบริโภคให้ยั่งยืน แต่ในปัจจุบัน ความเชื่อมโยงนี้แตกหักลงระบบเศรษฐกิจหลังฟอร์ดการสร้างระบบการจ้างงานที่มีความยืดหยุ่นสูง ขาดกฎระเบียบแรงงานที่ชัดเจน ในขณะเดียวกัน ในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่นั้น งานบางส่วนก็ยังคงเป็นงานที่ไม่ต้องการแรงงานทักษะสูง พวกเขาเป็นคนเก็บผลไม้ตามฤดูกาลในแคนาดาหรืออิตาลี เป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในภาคเกษตรที่แคลิฟอร์เนีย เป็นคนงานชาวจีนและอินโดนีเซียในโรงงานห้องแถว (sweatshop) ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นคนรับใช้ชาวเอเซีย เป็นผู้หญิงค้าบริการทางเพศจากเอเซียและยุโรปตะวันออกที่ไหลบ่าเข้ามาในยุโรป พวกเธอจำนวนมากเป็นหญิงม่ายที่ต้องเลี้ยงดูลูก ส่วนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุน้อยในที่ต้องอาศัยในเมืองใหญ่ และคนอีกจำนวนหนึ่งเป็นคนงานที่ขาดทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมไปแล้ว

หัวใจของระบบทุนนิยมในปัจจุบัน
แนววิเคราะห์การบริโภค - หลังสมัยใหม่
การบริโภคบ่งบอกตัวตน - จิตวิทยาของฝันกลางวัน
องค์ประกอบทางวัฒนธรรมของลัทธิบริโภคนิยม
แนวโน้มการบริโภค และกรณีตัวอย่างสหรัฐฯ
ปริมณฑลทางเศรษฐกิจ แนวคิดอำนาจนำ
ยุทธศาสตร์ทางการตลาดและการโฆษณา
คนยากจนบริโภคสินค้าในด้านใด
ระบบทุนนิยมเปลี่ยนจากแบบแผนอุตสาหกรรมไปสู่ภาคการเงิน
ทิวทัศน์เศรษฐกิจ ภายใต้ระบบหลังฟอร์ด
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้