ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ลัทธิบริโภคนิยมและจิตวิญญาณของระบบทุนนิยม

การบริโภคบ่งบอกตัวตน - จิตวิทยาของฝันกลางวัน

Colin Campbell (1987, 1991, 1994) ชี้ว่า “การบริโภคบ่งบอกตัวตน” อยู่บนพื้นฐานของกระบวนทางจิตวิทยาของฝันกลางวัน, เป็นวงจรการผลิตซ้ำความฝัน ความปรารถนา การตอบแทนตนเอง และการสร้างมายาภาพ ซึ่งหลังจากที่ความปรารถนาของผู้บริโภคถูกเติมเต็มแล้ว ผู้บริโภคก็จะประดิษฐ์ความปรารถนาขึ้นมาใหม่ เพื่อจะได้บริโภคต่อไป มันเป็นกระบวนการค้นหาสินค้าแปลกใหม่ ซึ่งก็คือการค้นหาความพึงพอใจทางจิตวิทยาของผู้บริโภคนั่นเอง ตามธรรมชาติของกระบวนการนี้ เมื่อการบริโภคเสร็จสมแล้ว ผู้บริโภคก็จะพ้นจากมายาภาพ หลังจากนั้น พวกเขาก็เริ่มต้นค้นหาความแปลกใหม่อีก ในที่สุดสินค้าที่มีความแปลกใหม่ก็ถูกผู้บริโภคค้นพบ และถูกบริโภคอีก

ส่วนแนวคิดในเรื่องการแข่งขันเพื่อหาตำแหน่งแห่งที่ (positional competition) Robert Frank ชี้ว่า การบริโภคไม่ใช่สิ่งสำคัญในแง่ปริมาณที่เราบริโภคโดยสัมบูรณ์ แต่เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบการบริโภคของตัวเองกับการบริโภคของคนอื่น การแข่งขันเพื่อหาตำแหน่งแห่งที่นี้ วางรากฐานอยู่บนการผลิตสินค้าและการบริโภคที่มากเกินขอบเขต ด้วยต้นทุนที่ต้องเสียไป เช่น การออมที่ลดลง เวลาพักผ่อนสั้นลง รวมถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไป (Schor1996, 1998)ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน มุ่งเน้นที่”การบริโภคบ่งบอกตัวตน” และเพื่อที่จะสนับสนุนการบริโภคจึงต้องมีการตลาดที่ซับซ้อนซึ่งแผ่ขยายไปทุกหนทุกแห่ง รวมทั้งความพยายามในการโฆษณาอย่างหนักหน่วง ในเวลาเดียวกัน ความเหลื่อมล้ำของรายได้ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นที่ชัดเจนยิ่งในกรณีของสหรัฐฯ

หัวใจของระบบทุนนิยมในปัจจุบัน
แนววิเคราะห์การบริโภค - หลังสมัยใหม่
การบริโภคบ่งบอกตัวตน - จิตวิทยาของฝันกลางวัน
องค์ประกอบทางวัฒนธรรมของลัทธิบริโภคนิยม
แนวโน้มการบริโภค และกรณีตัวอย่างสหรัฐฯ
ปริมณฑลทางเศรษฐกิจ แนวคิดอำนาจนำ
ยุทธศาสตร์ทางการตลาดและการโฆษณา
คนยากจนบริโภคสินค้าในด้านใด
ระบบทุนนิยมเปลี่ยนจากแบบแผนอุตสาหกรรมไปสู่ภาคการเงิน
ทิวทัศน์เศรษฐกิจ ภายใต้ระบบหลังฟอร์ด
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้