ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ลัทธิบริโภคนิยมและจิตวิญญาณของระบบทุนนิยม

ยุทธศาสตร์ทางการตลาดและการโฆษณา

ในขณะที่มีแนวโน้มที่ชัดเจนของการกระจายรายได้ที่แย่ลง, การบริโภคก็กลายมาเป็นการอ้างอิงกับคุณลักษณะของผู้บริโภคมากขึ้น ด้วยยุทธศาสตร์ทางการตลาด การแบ่งแยกกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การจัดกลุ่มลูกค้าตามเพศ, รายได้, สถานะ, อายุ, ชาติพันธุ์, กลุ่มคนแต่ละกลุ่มได้รับข้อความทางการตลาดแตกต่างกัน ทั้งตามระดับรายได้ของแต่ละกลุ่มย่อยๆ กลุ่มต่างๆ

ส่วนค่าใช้จ่ายในการโฆษณาก็กระจุกตัวสูงมากในประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะใน 8 ประเทศร่ำรวยคือ สหรัฐฯ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน อังกฤษ และญี่ปุ่น กล่าวคือ ในปี 2003 ประเทศเหล่านี้ มีรายจ่ายในการโฆษณารวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 75% ของค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาสินค้าทั้งหมดในโลก. ในปี 2003 การใช้จ่ายด้านโฆษณา (advertising expenditures) ตกอยู่ราว 344,000 ล้านเหรียญสหรัฐ, โดยมีการประมาณการว่า การใช้จ่ายด้านโฆษณาจะเพิ่มขึ้นสูงคือสูงกว่า 400,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2006 การใช้จ่ายด้านโฆษณาดังกล่าวมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงอย่างต่อเนื่อง คือประมาณ 2.5% ในภูมิภาคเอมริกาเหนือ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณามีอัตราการเติบโตสูงกว่า 5 % ในช่วงปลายทศวรรษ 1990การโฆษณาไม่ใช่สิ่งที่มีต้นทุนสูงมากอีกต่อไป มันจึงสามารถแพร่กระจายไปในที่ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ยกตัวอย่างเช่น ในปี 1990 ในสหรัฐฯ มีหน้าโฆษณาถึง 171 ล้านหน้าตีพิมพ์กระจายในแมกกาซีนต่างๆ กว่า 164 หัว ในปี 1999 หน้าโฆษณาเหล่านี้ เพิ่มเป็น 255 ล้านหน้าในแมกาซีนมากกว่า 238 หัว (Zenith Optimedia Group Limited 2004)

หัวใจของระบบทุนนิยมในปัจจุบัน
แนววิเคราะห์การบริโภค - หลังสมัยใหม่
การบริโภคบ่งบอกตัวตน - จิตวิทยาของฝันกลางวัน
องค์ประกอบทางวัฒนธรรมของลัทธิบริโภคนิยม
แนวโน้มการบริโภค และกรณีตัวอย่างสหรัฐฯ
ปริมณฑลทางเศรษฐกิจ แนวคิดอำนาจนำ
ยุทธศาสตร์ทางการตลาดและการโฆษณา
คนยากจนบริโภคสินค้าในด้านใด
ระบบทุนนิยมเปลี่ยนจากแบบแผนอุตสาหกรรมไปสู่ภาคการเงิน
ทิวทัศน์เศรษฐกิจ ภายใต้ระบบหลังฟอร์ด
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย