ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ลัทธิบริโภคนิยมและจิตวิญญาณของระบบทุนนิยม

       เช่นเดียวกับระบบความสัมพันธ์ทางสังคมอื่นๆ ระบบทุนนิยมทำหน้าที่อยู่บนองค์ประกอบสำคัญในสังคม อาทิ ชุดของคุณค่า, องค์ประกอบทางวัฒนธรรม, ลักษณะทางสังคม และข้อเท็จจริงทางวัตถุ แต่ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์พยายามโน้มน้าวให้สาธารณะชนเชื่อว่า ระบบตลาดเป็นสุดยอดของวิวัฒนาการทางเทคนิคในการวางกรอบของปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ทั้งที่มีตัวอย่างอื่นๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมิได้ขึ้นตรงต่อระบบตลาดทั้งหมด เช่น ระบบเศรษฐกิจของขวัญ (gift economy)

» หัวใจของระบบทุนนิยมในปัจจุบัน

» แนววิเคราะห์การบริโภค - หลังสมัยใหม่

» การบริโภคบ่งบอกตัวตน - จิตวิทยาของฝันกลางวัน

» องค์ประกอบทางวัฒนธรรมของลัทธิบริโภคนิยม

» แนวโน้มการบริโภค และกรณีตัวอย่างสหรัฐฯ

» ปริมณฑลทางเศรษฐกิจ แนวคิดอำนาจนำ

» ยุทธศาสตร์ทางการตลาดและการโฆษณา

» คนยากจนบริโภคสินค้าในด้านใด

» ระบบทุนนิยมเปลี่ยนจากแบบแผนอุตสาหกรรมไปสู่ภาคการเงิน

» ทิวทัศน์เศรษฐกิจ ภายใต้ระบบหลังฟอร์ด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย