ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ลัทธิบริโภคนิยมและจิตวิญญาณของระบบทุนนิยม

คนยากจนบริโภคสินค้าในด้านใด

จากข้อมูลตัวเลขที่กล่าวมาทั้งหมด ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนที่อยู่ในความยากจน กำลังถูกทำให้เป็นผู้ที่ด้อยความสำคัญในแง่ของความสามารถในการบริโภค. Passero (1996) และ Tan (2000) ได้วิเคราะห์แบบแผนการบริโภคของกลุ่มผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐ โดยสรุปว่า รายได้เฉลี่ยต่อปีของครอบครัวผู้มีรายได้น้อย มักจะหมดไปกับการใช้จ่ายในด้านปัจจัยความจำเป็นขั้นพื้นฐานในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เช่น ที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ฯลฯ

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มีผลต่อคนยากจนอย่างไร ? พวกเขาได้รับผลกระทบอย่างไรในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ? เราสามารถพิจารณาจากความเปลี่ยนแปลงของการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีของกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำชั้นล่างสุด 20% ของประชากรสหรัฐฯ โดยเปรียบเทียบกับดัชนีผู้บริโภค (CPI) ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแรงงงานของสหรัฐฯ (The U.S. Bureau of Labor Statistics) รายงานว่า ระหว่างปี 1984 ถึงปี 2003 ผู้มีรายได้ชั้นล่างสุด 20% ของประชากรสหรัฐฯ มีค่าใช้จ่ายต่อปีเพิ่มขึ้นจาก 10,894 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 18,492 เหรียญสหรัฐฯ แต่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นในระดับที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของดัชนีผู้บริโภค หมายความว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คนชั้นล่างสุดจำเป็นต้องใช้จ่ายไปเพิ่มขึ้นสูงขึ้นกับกลุ่มสินค้าที่เรียกว่า “ ความจำเป็นพื้นฐานต่างๆ (needs) ” และลดการใช้จ่ายกับสินค้ากลุ่มอื่น ๆสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อสินค้าความจำเป็นขั้นพื้นฐานของกลุ่มผู้บริโภครายได้ต่ำที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย และสุขภาพ เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงความตกต่ำของคุณภาพของการบริโภคของคนยากจนในสินค้ากลุ่มอื่นๆ. นี่เป็นผลมาจากโครงสร้างเศรษฐกิจของลัทธิหลังฟอร์ดหรือไม่ ? คำตอบอาจจะยังไม่ชัดเจนนัก ทว่าปัจจัยบางประการอาจช่วยอธิบายได้ กล่าวคือ เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์แบบยืดหยุ่นและไม่แน่นอน และความกดดันต่อค่าจ้างแรงงานของแรงงานทักษะต่ำ เช่นเดียวกับที่ การกระจายรายได้ในสังคมโลกเลวร้ายลงเรื่อย ๆ

หัวใจของระบบทุนนิยมในปัจจุบัน
แนววิเคราะห์การบริโภค - หลังสมัยใหม่
การบริโภคบ่งบอกตัวตน - จิตวิทยาของฝันกลางวัน
องค์ประกอบทางวัฒนธรรมของลัทธิบริโภคนิยม
แนวโน้มการบริโภค และกรณีตัวอย่างสหรัฐฯ
ปริมณฑลทางเศรษฐกิจ แนวคิดอำนาจนำ
ยุทธศาสตร์ทางการตลาดและการโฆษณา
คนยากจนบริโภคสินค้าในด้านใด
ระบบทุนนิยมเปลี่ยนจากแบบแผนอุตสาหกรรมไปสู่ภาคการเงิน
ทิวทัศน์เศรษฐกิจ ภายใต้ระบบหลังฟอร์ด
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย