สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พัฒนาการสังคมไทย
ดุจฤดี คงสุวรรณ์

สมัยศรีวิชัย

(พุทธศตวรรษที่ 13-18)

ในเอกสารจีนโดยภิกษุชื่ออี้จิงระบุชื่อเมืองหนึ่งว่า เชลิโฟชิ ซึ่งมีการตีความกันว่าน่าจะเป็นอาณาจักรศรีวิชัย ที่เจริญอยู่ทางคาบสมุทรภาคใต้ของไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-18 ซึ่งศูนย์กลางของอาณาจักรน่าจะอยู่บริเวณใกล้กับเมืองปาเล็มบังในปัจจุบัน โดยอาจครอบครองดินแดนบางส่วนทางภาคใต้ของประเทศไทยไว้และค่อยๆแพร่กระจายวัฒนธรรมขึ้นมาทางภาคกลาง และภาคตะวันออกด้วย เมื่อบ้านเมืองเริมซบเซาลงความสำคัญได้ย้ายไปที่เมืองนครศรีธรรมราช และตอนหลังก็ถูกรวมอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยา

ด้านการเมืองการปกครอง เนื่องจากยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับศูนย์กลางอำนาจที่แท้จริง จึงทำให้อาณาจักรศรีวิชัยที่อยู่ในบริเวณภาคใต้ของไทยอาจะเป็นเพียงเมืองหนึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองที่มีศูนย์กลางอำนาจอยู่บริเวณหมู่เกาะสุมาตราแทน โดยกษัตริย์อาจจะส่งตัวแทนเข้ามาดูและปกครองหัวเมืองเหล่านี้

ด้านเศรษฐกิจ การค้าขายเป็นรายได้หลักของชุมชนในบริเวณนี้เนื่องจากสภาพทางภูมิปะเทศเอื้ออำนวยต่อการเป็นเมืองท่าในการจอดแวะถ่ายเทสินค้าเพื่อจะเดินทางไปยังเมืองอื่นๆต่อไป ทั้งนี้อาจจะมีเมืองศูนย์กลางในบริเวณนี้คือ บริเวณอำเภอไชยาในปัจจุบัน

ด้านศาสนา เนื่องจากพบประติมากรรมรูปพระโพธิ์สัตว์อวโลกิเตศวรจำนวนมาก จึงทำให้ทราบว่าศาสนาพุทธนิกายมหายานเจริญขึ้นอย่างมากในบริเวณนี้ โดยทั้งน่าจะเป็นอิทธิพลพุทธศาสนาจากทางชวาภาคกลางของประเทศอินโดนีเซียโดยมีอินเดียเป็นต้นแบบ

 

วิวัฒนาการทางสังคมไทย
สมัยทวารวดี
สมัยศรีวิชัย
สมัยลพบุรี
สมัยหริภุญไชย
สมัยล้านนา
สมัยสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
สังคมไทยสมัยใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
สังคมไทยในภาคเหนือ
สังคมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังคมไทยในภาคกลาง
สังคมไทยในภาคใต้
สังคมเมือง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมเมืองและสังคมชนบท
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคใต้
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคกลาง
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
ลักษณะของปัญหาสังคม
สาเหตุของการเกิดปัญหาสังคม
แนวทางในการศึกษาปัญหาสังคม
ปัญหายาเสพติด
ปัญหาคอร์รัปชั่น
ปัญหาความยากจน
ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์
ด้านการศึกษาและสังคม
ปัญหาเด็กและเยาวชน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้