Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พัฒนาการสังคมไทย
ดุจฤดี คงสุวรรณ์

สมัยหริภุญไชย

(พุทธศตวรรษที่ 17-19)

ในบริเวณภาคเหนือของไทย เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 17-19 ได้เริ่มเจริญรุ่งเรืองโดยการรวมตัวของผู้คนหลายเผ่าหลายตระกูลกระจายกันอยู่ โดยมีเผ่ามอญเป็นคนกลุ่มใหญ่ และเริ่มพัฒนาจนมาเป็นสังคมเมือง โดยมีเมืองลำพูนเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรหริภุญไชย ในบริเวณที่ลุ่มตอนใต้สุดของที่ราบเชียงใหม่ มีลำน้ำขนาบ 2 สาย คือ ลำน้ำปิง(สายเก่า) ทางตะวันตก ลำน้ำแม่กวง ทางตะวันออก

มีตำนานที่กล่าวถึงพระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้เพื่อมาครองเมืองหริภุญไชย ในช่วงแรกจึงมีการติดต่อกันกับกลุ่มที่อยู่บริเวณภาคกลางในขณะนั้นก็คืออาณาจักรทวารวดี จึงปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่รับเอาอิทธิพลทางพุทธศาสนานิกานเถรวาทมาด้วย นอกจากนั้นยังมีความสัมพันธ์กับพม่าอย่างใกล้ชิดโดยเป็นไปในลักษณะของเมืองขึ้นของพุกาม จนในรัชสมัยที่พญายีบาลงมาปกครองและได้เสียเมืองไปในปี พ.ศ.1836 หริภุญไชยจึงตกอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้ามังรายกษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านนา

 

วิวัฒนาการทางสังคมไทย
สมัยทวารวดี
สมัยศรีวิชัย
สมัยลพบุรี
สมัยหริภุญไชย
สมัยล้านนา
สมัยสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
สังคมไทยสมัยใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
สังคมไทยในภาคเหนือ
สังคมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังคมไทยในภาคกลาง
สังคมไทยในภาคใต้
สังคมเมือง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมเมืองและสังคมชนบท
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคใต้
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคกลาง
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
ลักษณะของปัญหาสังคม
สาเหตุของการเกิดปัญหาสังคม
แนวทางในการศึกษาปัญหาสังคม
ปัญหายาเสพติด
ปัญหาคอร์รัปชั่น
ปัญหาความยากจน
ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์
ด้านการศึกษาและสังคม
ปัญหาเด็กและเยาวชน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com