สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พัฒนาการสังคมไทย
ดุจฤดี คงสุวรรณ์

สังคมเมือง

เมืองในลักษณะทางสังคมไทยและต่างประเทศ มีลักษณะแตกต่างกัน ชนบทและเมืองในบางประเทศ มีความแตกต่างกันไม่มากนัก เพราะความเจริญทางอุตสาหกรรม ตลาด ร้านค้า แพร่เข้าไปทุกแห่งของพื้นที่ อย่างไรก็ตามลักษณะเด่นของเมืองในประเทศไทย มีลักษณะเฉพาะที่ต่างจากชนบท เช่น

  • มีความสะดวกสบายในด้านการคมนาคมขนส่ง การสื่อสารมากกว่าชนบท
  • มีความสะดวกสบายในด้านการคมนาคมขนส่ง การสื่อสารมากกว่าชนบท
  • มีสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม ตั้งอยู่มากกว่าชนบท รวมทั้งที่ทำการสำคัญ ๆ ของรัฐบาล
  • มีการพึ่งพาอาศัยกันน้อยกว่าในชนบท เพราะสามารถพึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภค
  • การสนิทสนมในกลุ่มพี่น้อง เครือญาติน้อยกว่าในชนบท
  • ชาวเมืองมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา สังคมน้อยกว่าชนบท
  • ในชุมชนเมืองมีความเคลื่อนไหว กระตือรือร้นสูงกว่าชนบท
  • การแบ่งชนชั้นทางสังคมด้วยฐานะทางเศรษฐกิจ ตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าชนบท
  • ชุมชนเมืองมีสภาพแวดล้อมทางทรัพยากรธรรมชาติที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตน้อยกว่าชนบท
  • สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองมีอิทธิพลน้อยกว่าในชนบท ซึ่งเป็นตัวกำหนดบุคลิกภาพ

 

วิวัฒนาการทางสังคมไทย
สมัยทวารวดี
สมัยศรีวิชัย
สมัยลพบุรี
สมัยหริภุญไชย
สมัยล้านนา
สมัยสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
สังคมไทยสมัยใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
สังคมไทยในภาคเหนือ
สังคมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังคมไทยในภาคกลาง
สังคมไทยในภาคใต้
สังคมเมือง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมเมืองและสังคมชนบท
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคใต้
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคกลาง
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
ลักษณะของปัญหาสังคม
สาเหตุของการเกิดปัญหาสังคม
แนวทางในการศึกษาปัญหาสังคม
ปัญหายาเสพติด
ปัญหาคอร์รัปชั่น
ปัญหาความยากจน
ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์
ด้านการศึกษาและสังคม
ปัญหาเด็กและเยาวชน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย