สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พัฒนาการสังคมไทย
ดุจฤดี คงสุวรรณ์

สมัยลพบุรี

(พุทธศตวรรษที่ 16-19)

ลพบุรีหรือละโว้ค่อยๆเริ่มเข้ามาแทนที่อาณาจักรทวารวดี แต่อาจไม่ได้มีการปกครองในรูปแบบอาณาจักรอย่างชัดเจนมากนัก แต่ด้วยความที่มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะโบราณสถานแล้วนั้น อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่า ในบริเวณภาคอีสาน ภาคตะวันออก และเลยเข้ามาถึงภาคกลาง มีอิทธิพลของขอมเข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจน ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และได้เริ่มจางหายไปหลังการสวรรคตของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

การเมืองและการปกครอง อาจจะเป็นลักษณะของเมืองลูกหลวงโดยมีศูนย์กลางของอำนาจทางการเมืองอยู่ในเมืองพระนคร ประเทศเขมร ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของวัฒนธรรมขอมในสมัยนั้น ซึ่งกษัตริย์อาจจะส่งขุนนางหรือเชื้อพระวงศ์มาปกครองในเมืองบริเวณนี้ มีการทำพิธีกรรมเฉกเช่นอาณาจักรขอม

ศาสนาในช่วงนี้มีทั้งการนับถือพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ โดยได้รับอิทธิพลมาจากกษัตริย์ของกัมพูชาในขณะนั้น พบหลักฐานสนับสนุนจำนวนมากโดยเฉพาะศาสนาสถานประเภทปราสาทหิน เช่น ปราสาทหินพิมาย จ. นครราชสีมา ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ หรือศาลตาผาแดง จ.สุโขทัย

 

วิวัฒนาการทางสังคมไทย
สมัยทวารวดี
สมัยศรีวิชัย
สมัยลพบุรี
สมัยหริภุญไชย
สมัยล้านนา
สมัยสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
สังคมไทยสมัยใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
สังคมไทยในภาคเหนือ
สังคมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังคมไทยในภาคกลาง
สังคมไทยในภาคใต้
สังคมเมือง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมเมืองและสังคมชนบท
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคใต้
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมชนบทในภาคกลาง
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
ลักษณะของปัญหาสังคม
สาเหตุของการเกิดปัญหาสังคม
แนวทางในการศึกษาปัญหาสังคม
ปัญหายาเสพติด
ปัญหาคอร์รัปชั่น
ปัญหาความยากจน
ปัญหาการแพร่กระจายของโรคเอดส์
ด้านการศึกษาและสังคม
ปัญหาเด็กและเยาวชน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้